ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WPIS DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Obywatele: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń ( z wyłączeniem pracy sezonowej).

 

I. Formularze oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

 

Formularz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – załącznik nr1

 

Formularz oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego – załącznik nr 2

 

1.   Kompletne oświadczenia wraz z pismem przewodnim zawierającym imienny wykaz osób, dla których podmiot ubiega się o wpis do ewidencji oświadczeń należy składać w formie elektronicznej do PUP właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

    Dokumenty składane w kopii powinny zawierać klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i pieczęcią imienną osoby składającej podpis lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do uwierzytelniania dokumentów. Dokumentem w aspekcie kodeksu postępowania cywilnego jest oryginał. Sąd Najwyższy, wyrokiem z dnia 29.04.2009r. uznał, że kserokopia jako odwzorowanie oryginału może być uznana za odpis dokumentu pod warunkiem poświadczenia jego zgodności z oryginałem.

 

2.   Oryginały dokumentów, o których mowa w części II pkt 1, 2, 4 należy przedłożyć do wglądu upoważnionemu pracownikowi PUP.

 

3.   Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu oraz składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składane jest w formie aktu notarialnego określającego jego    zakres. Jeżeli pełnomocnictwo nie jest aktem notarialnym, wówczas należy podpisać je w obecności uprawnionego pracownika PUP, w celu stwierdzenia własnoręczności podpisu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w dokumencie rejestracyjnym.

 

4.   Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży służące za dowód w postępowaniu o wpis do ewidencji oświadczeń, składane są przez podmiot wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

5.   Wnioski rozpatrywane są wraz z załącznikami. W przypadku niekompletnego formularza oświadczenia, bądź nieprawidłowego wypełnienia - wyznaczony     zostanie 7-dniowy termin do jego korekty.

 

6.   W przypadku ubiegania się równocześnie o wpis do ewidencji oświadczeń więcej niż dla 1 cudzoziemca, dokumenty o których mowa w części II pkt 2,5,6 można załączyć w jednym egzemplarzu.

 

 

II. Załączniki

 

1. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna.

 

2. Kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG).

 

3. Kopię:

 

a) wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

 

 b) jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca.

 

4. Dowód wpłaty – oryginał lub kopia.

Wysokość wpłaty wynosi 30 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy 

o numerze 89 1560 0013 2005 4391 2000 0011 – Getin Noble Bank S.A.

W treści przelewu należy podać:

opłata za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz imię i nazwisko cudzoziemca.

5. Oświadczenie (załącznik nr 3) podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji (…).

Oświadczenie podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy przy czym w przypadku:

a) spółki cywilnej – zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w umowie spółki, lub wszyscy wspólnicy;

 

b) spółki osobowej (np. spółka jawna, komandytowa, komandytowo akcyjna, partnerska) oraz kapitałowej (np. spółka z o.o., akcyjna) – zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS, lub wszyscy wspólnicy/partnerzy/członkowie zarządu.

 

6. Oświadczenie (załącznik nr 4) podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ust. 6 pkt 1-5 ustawy o promocji (…)

 

7. Oświadczenie (załącznik nr 5) podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.12.2017r., w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (…).

 

8. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie (załącznik nr 6) powiadamia PUP o:

 

a) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

 

b) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń .

 

 

III. Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 

1. Cudzoziemiec jest obywatelem:

- Republiki Armenii,

- Republiki Białorusi,

- Republiki Gruzji,

- Republiki Mołdawii,

- Federacji Rosyjskiej,

- Ukrainy.

 

2. Cudzoziemiec jest obywatelem innego państwa niż wymienione w pkt 1 wykonujący pracę w zawodach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy. W chwili obecnej brak właściwego rozporządzenia.

 

3. Praca cudzoziemca nie jest związana z podklasą działalności według klasyfikacji PKD, w której wydaje się zezwolenia na pracę sezonową.

 

4. Okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 19.01.2018
Data modyfikacji : 21.06.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 5045