Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Konkurs na stanowisko psychologa

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

psycholog

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pół etatu

Miejsce wykonywania pracy: Świdnica ul. Żeromskiego 16/8

Planowany początek zatrudnienia: maj 2017 r.

Główne obowiązki

1.udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej rodzinnym formom pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego oraz umieszczonym w nich dzieciom,

2.wspomaganie i edukowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka borykających się z różnymi problemami, w tym opiekuńczo-wychowawczymi,

3.udzielanie wsparcia biologicznym dzieciom osób tworzących rodzinne formy pieczy zastępczej,

4.przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów zgłaszających gotowość   do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych opinii,

5.badanie predyspozycji i motywacji osób tworzących rodzinne formy pieczy zastępczej i sporządzanie opinii w tym zakresie,

6.prowadzenie szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej mających na celu m.in. wzmacnianie kompetencji rodzicielskich,

7.prowadzenie stałej współpracy z sądami i innymi instytucjami i podmiotami  w zakresie rodzinnych form opieki nad dziećmi,

8.przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych opinii,

9.opiniowanie zasadności kontaktów rodziny biologicznej i innych osób z dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej,

10.prowadzenie dokumentacji obowiązującej w jednostce, między innymi arkusza pracy psychologa, z podopiecznymi rodzinnych form pieczy zastępczej oraz sporządzanie stosownych pism i sprawozdań,

11.aktywne tworzenie i realizowanie Powiatowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz innych programów w zakresie wsparcia dziecka i rodziny,

12.uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

13.asysta przy umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz podczas kontaktów z rodziną biologiczną,

14.inicjowanie nowych działań w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej,

 

Wymagania konieczne:

1)obywatelstwo polskie,

2)wykształcenie:

- wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia,  

3)minimum  3- letni staż pracy w zawodzie psychologa,

4)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

Wymagania dodatkowe:

1)predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy,

2)opanowanie i umiejętności pracy w sytuacjach stresowych,

3)zdolności interpersonalne,

4)swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,

5)obsługa urządzeń biurowych,

6)prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,

2)życiorys (CV),

3)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku psychologa,

9)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

10)referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada.

Warunki pracy:                                                                     

1.Praca w wymiarze ½ etatu,

2.praca w siedzibie jednostki przy ul. Żeromskiego 16/8, w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praca z rodzinami zastępczymi i osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka w miejscu ich zamieszkania.   

3.okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony przy założeniu możliwości  przedłużenia umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na  stanowisku,                      

4.wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. z poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wypłacane 27 dnia każdego miesiąca,                                                                                                                

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – wyższy niż 6%, przy zatrudnieniu powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy.

Dokumenty  należy składać: w terminie do dnia 10 maja 2017 r.  osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko psychologa”.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy  ul. Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 38, w godzinach od 715 do 1515.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip1.powiat.swidnica.pl -Dział Praca/nabór w Jednostkach Powiatu oraz na tablicy informacyjnej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 (II piętro).

Inne informacje:

Osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu Pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej  -  12 maja 2017 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 074  851 50 10.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.).  Podpis kandydata winien być złożony poniżej zamieszczonej klauzuli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 28.04.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 501