Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Nabór do pracy w Areszcie Śledczym w Świdnicy !!!

Informuję, że Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy,

ul. Trybunalska 16  rozpoczyna z dniem 4 maja 2018 roku nabór, który będzie trwał do 30 maja 2018 roku na stanowisko:

PRACOWNIK CYWILNY – REFERENT – SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Ilość przewidywanych osób do przyjęcia: 4 (pełny etat)

Nabór zastanie rozstrzygnięty 30 października 2018 roku.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela komórka kadr AŚ w Świdnicy, ul. Trybunalska 16, tel. 074 854 93 12 lub 074 854 93 00 w 222,264.

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 631 ze zm.)  w Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne  o takie przestępstwo,
 4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie.
 5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy  z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 412 ze zm.),
 6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Charakter pracy:

 • Praca w systemie wielozmianowym - 12. godzinnym,
 • w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi ,
 • utrzymywanie kontaktu telefonicznego i współpraca z Centralą Monitorowania SDE oraz podmiotem dozorującym,
 • sporządzanie raportów z czynności przeprowadzanych u osób objętych SDE,
 • realizacja zadań służbowych zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi procedurami dotyczącymi SDE.
 • Wykonywanie u osób objętych SDE instalacji, deinstalacji, wymiany urządzeń monitorujących oraz ich kontrola.
 • Realizacja zalecanych wizyt na terenie podległym OISW Wrocław.

Wymagane wykształcenie i kwalifikacje:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • Zwiększona dyspozycyjność z racji charakteru pracy,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym po 12 godzin

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

 • Ocena złożonych dokumentów,
 • przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • wybór kandydata.

Wymagane dokumenty:

 • CV, podanie o przyjęcie do pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwa pracy lub służby (kserokopie, oryginały do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe                                i specjalistyczne (kserokopie, oryginały do wglądu),
 • dowód osobisty (kserokopia, oryginał do wglądu).

 

Ponadto kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe oraz opinie polecające.

Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – pracownik cywilny – System Dozoru Elektronicznego” (liczy się data wpływu do Aresztu Śledczego w Świdnicy) na adres Areszt Śledczy w Świdnicy, ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica.

Informacje organizacyjne:

 • Dokumenty należy składać w terminie od 4 maja do 30 maja 2018 r.
  w godzinach 08.00-15.00.
 • Dokumenty które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.
 • Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 631 ze zm.)


Informuję, że Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy,
ul. Trybunalska 16  rozpoczyna z dniem 4 maja 2018 roku nabór kandydatów do służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Świdnicy,  który będzie trwał do 30 maja 2018 roku na stanowisko:

 

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - realizujący również zadania w ramach - Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE)

 

Planowana ilość osób do przyjęcia: 4 (funkcjonariuszy)

Nabór zastanie rozstrzygnięty 30 października 2018 roku.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela komórka kadr AŚ w Świdnicy , ul. Trybunalska 16, tel. 074 854 93 12 lub 074 854 93 00 w 222,264

Wymagania:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • Posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej ,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych                                  w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Charakter pracy:

 • Praca w systemie wielozmianowym - 12 godzinnym,
 • w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi ,
 • utrzymywanie kontaktu telefonicznego i współpraca z Centralą Monitorowania SDE oraz podmiotem Dozorującym,
 • sporządzanie raportów z czynności przeprowadzanych u osób objętych SDE,
 • realizacja zadań służbowych zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi procedurami dotyczącymi SDE.
 • Wykonywanie u osób objętych SDE instalacji, deinstalacji, wymiany urządzeń monitorujących oraz ich kontrola.
 • Realizacja zalecanych wizyt na terenie podległym OISW Wrocław.

Wymagane wykształcenie i kwalifikacje:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • Zwiększona dyspozycyjność z racji charakteru służby,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym po 12 godzin

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne podanie o przyjęcie do służby,
 2. wypełniona ankieta personalna – przy składaniu wszystkich dokumentów (do wypełnienia ankiety kandydat będzie potrzebował informacji dotyczących najbliższych członków rodziny np. rodziców, rodzeństwa, współmałżonka, dzieci w rodzaju: nazwisko, imię, nazwisko panieńskie i rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie i rodowe matki, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, adresy zamieszkania), druk ankiety dostępny jest na stronie http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ ,
 3. świadectwa pracy lub służby (kserokopia, oryginał do wglądu),
 4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe                              i specjalistyczne (kserokopia, oryginał do wglądu),
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 6. odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopia, oryginał do wglądu)
 7. dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 8. dowód osobisty (kserokopia, oryginał do wglądu)
 9. książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu).

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty, w szczególności:

 • Potwierdzające jego dodatkowe umiejętności,
 • potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe,
 • opinie polecające.

Wybrani kandydaci na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. Oceny złożonych dokumentów
 2. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych (do uczestniczenia                            w rozmowie kwalifikacyjnej zaproszeni zostaną wybrani kandydaci na podstawie oceny złożonych dokumentów),
 3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych  i ukaranych,
 4. testu sprawności fizycznej kandydata,
 5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,
 6. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 7. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Test sprawności fizycznej składa się z 5 prób:

 1. Mocy, polegającej na skoku w dal z miejsca,
 2. Siły, polegającej na rzucie 2 kg piłką lekarską,
 3. Gibkości, polegającej na skłonie tułowia w przód
 4. Zwinności, polegającej na biegu zygzakiem w prostokącie 3x5 m,
 5. Szybkości, polegającej na biegu 10x10 m (mężczyźni) lub 6x10 m (kobiety).

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnego albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

 1. Niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków
  w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie,
 2. Niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym
  w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 3. Niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
 4. Negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

 

UWAGA!

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Areszcie Śledczym w Świdnicy.

Informacje organizacyjne:

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 4 maja do 30 maja 2018 r.
  w godzinach 08.00-15.00.
 2. Dokumenty które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.
 4. Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna:

 • ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 631 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1580).

 

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 11.05.2018
Data modyfikacji : 11.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 1570