Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Konkurs na stanowisko ds. przeglądów technicznych i remontów w Referacie Gospodarki Lokalowej !!!

Konkurs na stanowisko ds. przeglądów technicznych i remontów w Referacie Gospodarki Lokalowej

data przyjmowania zgłoszeń 27.06.2018, data rozstrzygnięcia 11.07.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”
(tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 902) ogłasza konkurs na stanowisko ds. przeglądów technicznych i remontów w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym (praca w terenie),
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. wykształcenie minimum średnie techniczne,
6. znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego oraz pracy w internecie.

II. Wymagania dodatkowe:
1. minimum rok pracy na podobnym stanowisku,
2. znajomość zagadnień z zakresu administrowania nieruchomościami,
3. znajomość zagadnień z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości,
4. uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem,
5. doświadczenie w zakresie administracji, przygotowania, realizacji i rozliczania remontów lokali i budynków będą dodatkowym atutem,
6. dyspozycyjność,
7. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
8. wysoka kultura osobista,
9. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
10. umiejętność pracy w zespole,
11. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, znajomość aktów prawnych związanych z zakresem wykonywania zadań.

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
2. dokonywanie oględzin związanych z interwencjami i zgłoszeniami lokatorów dotyczących
uszkodzeń i awarii w budynkach i lokalach komunalnych,
3. ocena stanu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych,
4. określanie zakresu prac remontowych w związku z interwencjami i zgłoszeniami lokatorów,
5. określanie zakresów finansowych zakwalifikowanych prac remontowych,
6. wystawianie zleceń na prace remontowe,
7. nadzór nad wykonaniem zleconych robót budowlanych,
8. udział w komisjach robót budowlanych,
9. sprawdzanie kosztorysów powykonawczych dotyczących wykonanych robót budowlanych,
10. określanie potrzeb remontowych w budynkach i lokalach komunalnych oraz tworzenie
rejestrów w tym zakresie,
11. sporządzanie rocznych planów remontowych,
12. prowadzenie książek obiektu budowlanego dla budynków komunalnych i gromadzenie
dokumentacji technicznej dotyczącej budynków i lokali komunalnych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, oraz na terenie
gminy,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na II piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z
2016, poz. 922).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 27 czerwca 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. przeglądów technicznych i remontów”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie

http://bip.um.zarow.pl/index.php?id=103&p=164

 

Metryka strony
Data publikacji : 25.06.2018
Data modyfikacji : 25.06.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :