Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Ogólna klauzula informacyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, 58-100 Świdnica;

2) inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jest Pani Iwona Drewęcka – Szczepańska, iwona.szczepanska@praca.swidnica.pl, Tel. 074 – 85-61-818;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e  w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji form pomocy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z póżn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w celu zapewnienia pomocy określonej w powołanej ustawie, prowadzeniu postępowań kontrolnych, wydawania decyzji, weryfikacji uprawnień i danych, realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej, dochodzenia roszczeń;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty i instytucje współpracujące z administratorem danych w związku z realizacją usług i instrumentów rynku pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi przepisami prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z form pomocy wynikajacych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka strony
Data publikacji : 28.06.2018
Data modyfikacji : 03.07.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Łukomska
Autor :
Liczba wejść: 434