Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta straży miejskiej

OOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko strażnicze,

aplikanta w Referacie Prewencji Straży Miejskiej.

Nazwa i adres jednostki – Straż Miejska w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, 58-100 Świdnica

Nazwa stanowiska pracy – aplikant

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • cieszy się nienaganną opinią,
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

ATUTEM BĘDZIE POSIADANIE PRZEZ KANDYDATA:

 • prawo jazdy,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • preferowane ukończone kursy specjalistyczne:  podstawowy strażnika miejskiego, ratownika drogowego, resuscytacji, udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobrony,
 • preferowana znajomość języków obcych,
 • kursy, szkolenia informatyczne (wykształcenie informatyczne, obsługa programów do cyfrowej obróbki obrazu)
 • dobra znajomość topografii Świdnicy,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, odporność na stres, dyspozycyjność,
 • posiadanie wiedzy z zakresu: prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach o wykroczenia, prawa administracyjnego oraz innych aktów prawnych będących w przedmiocie działania Straży Gminnych i Miejskich.

KRYTERIA OCENY

 • przygotowanie merytoryczne,
 • treść i poprawność wypowiedzi,
 • odporność na stres,
 • umiejętność autoprezentacji,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

  ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, a także kontrola publicznego transportu zbiorowego          w zakresie określonym stosownymi przepisami,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi  i organizacjami społecznymi,
 9. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny odręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) odręcznie podpisany,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej wykształcenie średnie,
 5. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. podpisane odręcznie oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,

 8.  podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych    zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie                 z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902).”

PONADTO:

- w przypadku posiadania doświadczeń pracowniczych:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz staż pracy (świadectwa pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających realizację umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

- w przypadku posiadania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności:

                     ● kserokopie dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia oraz poziom uzyskanych kwalifikacji (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.).

 

Informacja o warunkach pracy:

1.praca patrolowa w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych,

2.praca zmianowa, w tym w porze nocnej,

3.praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy ( w tym praca w niedziele i święta),

4.stawka wynagrodzenia zasadniczego : 2700,00 zł + dodatki (np. praca w godzinach nocnych, wysługa lat pracy),

5.dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

Termin składania ofert: do dnia 13.08.2018 r. do godziny 15.00

Sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, pok.201 – sekretariat, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz kontaktowym numerem telefonu,  z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY”. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie lub będą złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów rozpocznie się od 16.08.2018 r.

Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postepowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, którzy:

- złożyli kompletne oferty pod względem formalnym,

- złożyli najciekawsze oferty,

- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego

Ilość etatów:   1

Szkolenie podstawowe odbywać się poza terenem Świdnicy ( na zasadach skoszarowania na okres około jednego miesiąca).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  https://www.sm.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/
 oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowej 2-4-6-8.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY

Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

 

I. Administrator Danych Osobowych  (ADO)  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy, z siedzibą w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, 58 100 Świdnica

Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail:  strazmiejska@sm.swidnica.pl

- telefonicznie:  74/851-28-88,

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim Krzysztof Olejniczak. Inspektor to

Osoba z którą może się Pan/i kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania

swoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem

danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl

telefonicznie: +48 609 019 402.

III. Cele przetwarzania Pana/i danych osobowych

1.Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane w celu realizacji procesu naboru na stanowisko, na

które została złożona aplikacja.

2.Możliwe jest też przetwarzanie Pana/i danych w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu

do informacji publicznej.

IV. Podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych są:

1)ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

2)ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 902 z późn. zm.),

Administrator w celu realizacji procesu naboru będzie przetwarzał także inne dane niż

wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/i na to zgodę (np. numer

telefonu, adres poczty elektronicznej).

V. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

VI. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1.Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji

procesu naboru.

2.Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/i zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie

możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu naboru.

VII. Okres przechowywania Pana/i danych osobowych

1.Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie naboru zostają dołączone do akt

osobowych prowadzonych w Straży Miejskiej w Świdnicy i będą dalej przetwarzane jako dane

osobowe pracownika Urzędu i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy.

2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu

i zostały umieszczone w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 5 lat.

3.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, w tym te które zostały nadesłane po terminie, będą

odsyłane po zakończeniu procedury naboru.

VIII. Pana/i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1)Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2)Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych

osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Metryka strony
Data publikacji : 31.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 362