Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Wolne stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy,

Ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

58-100 Świdnica

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

pośrednik pracy - stażysta

w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Świdnicy  (UMOWA  O PRACĘ), nr ref. 5/URP/2018.

Liczba / wymiar etatu:1/pełny wymiar

 

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Załatwianie wszelkich spraw w zakresie zadań dotyczących podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego na podstawie przepisów o postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę sezonową.
 3. Przygotowanie do podpisu zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.
 4. Przygotowanie do podpisu zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prowadzenie postępowań dotyczących umorzenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
 6. Prowadzenie postępowań o wydanie  przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia zezwolenia na pracę sezonową.
 8. Prowadzenie rejestru zezwoleń na pracę sezonową.
 9. Wpisywanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 10. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego na podstawie przepisów o postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
 11. Prowadzenie rejestru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 12. Podpisywanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi .
 13. Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki rynku pracy.

Warunki pracy na danym stanowisku:

- praca stacjonarna, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin ,

- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda).

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. znajomość przepisów prawa regulujących zatrudnienie cudzoziemców  - ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 4. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 5. niekaralność  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych, posiadanie pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia,

- znajomość obsługi systemu Syriusz,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- otwartość na zmiany i nowości.

Wymagane dokumenty:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i doświadczenie zawodowe,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny wraz z podanym nr ref.,

Dodatkowe informacje:

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy,ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest obowiązkowe, w przypadku danych przekraczających zakres wynikający z przepisów prawa pracy, ich podanie jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody kandydata. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Termin składania dokumentów: do dnia  15 listopada 2018 r. do godziny 15.00.

Adres: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

             ul. M. Skłodowskiej-Curie 5

             58-100 Świdnica (pok. nr 11)

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 05.11.2018
Data modyfikacji : 06.11.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 724