Środki na podjęcie działalności gospodarczej


 

Podstawowe kryteria:

Starosta z Funduszu Pracy może:

przyznać bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej (jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej), jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez starostę

uwzględniony w przypadku spełniania przez wnioskodawcę następujących warunków:

 

1/ nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków

publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do

spółdzielni socjalnej;

 

2/ nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , a w przypadku jego posiadania

złożenia oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie

przed upływem co najmniej 12. miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 

3/ niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia

działalności gospodarczej;

 

4/ niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za

czyny zabronione pod groźbą kary (T.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1541);

 

5/ zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej

rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;

 

6/ niezłożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na

założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty;

 

7/ złożeniu oświadczeń dotyczących nie otrzymania lub otrzymania w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomocy de minimis o której mowa: w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45), wynikającą z załączonych zaświadczeń. Okres 3. lat podatkowych ustala się przez odniesienie do lat obrotowych, stosowanych przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim.

 

 

 

8/ w przypadku bezrobotnego - w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień

złożenia wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej

pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz udziału

w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a;

 

9/ w przypadku bezrobotnego - w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień

złożenia wniosku z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu

działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa

w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy

określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);

 

10/w przypadku bezrobotnego - w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień

złożenia wniosku po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż,

prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.

zm.)

 

Wniosek

 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera:

1) imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,

2) adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,

3) numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,

4) kwotę wnioskowanych środków;

5) rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności

gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS;

6) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

(PKD);

7) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła

ich finansowania;

8) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,

przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych,

urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu,

pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności

gospodarczej;

9) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,

10) podpis bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS.

 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępny jest:

 

− na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl;

− w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy (pokój nr 20);

− w Filach Urzędu Pracy w Strzegomiu i Świebodzicach;

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki w nim wymienione, m. in.:

 

− dokumenty uprawniające do dysponowania lokalem, w którym ma być prowadzona

działalność gospodarcza (umowy zawarte na minimum 18. miesięcy od planowanego dnia

rozpoczęcia działalności gospodarczej). Lokal musi spełniać standardy i wymogi prawne do

prowadzenia działalności gospodarczej o wskazanym profilu, jeżeli to konieczne posiadać zmianę

sposobu użytkowania lokalu.

− Biznes plan – stanowiący załącznik nr 6 do wniosku,

− Kalkulację przychodów i kosztów – stanowiącą załącznik nr 7 do wniosku,

− oświadczenia poręczycieli o uzyskiwanych dochodach.

 

Preferowanymi przez tut. Urząd formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków są:

> poręczenie cywilne przez 2 poręczycieli z miesięcznym dochodem brutto w wysokości

co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia, zatrudnionych na czas nieokreślony lub okres nie

krótszy niż 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Możliwe jest również poręczenie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub przez osobę do siedemdziesiątego roku życia, będącą emerytem lub rencistą, renta musi być przyznana na stałe.

> blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym wnioskodawcy lub osoby trzeciej.

Poręczycielami nie mogą być współmałżonkowie.

W dniu podpisania umowy, w przypadku osób nieposiadających rozdzielności majątkowej, konieczne będzie osobiste stawiennictwo małżonka poręczyciela w celu wyrażenie pisemnej zgody na udzielenie poręczenia oraz małżonka wnioskodawcy w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z tytułu przyznania małżonkowi środków na podjęcie działalności gospodarczej.

UWAGA!

 

Osoba bezrobotna starająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bez wcześniejszego uzgodnienia tego z pracownikiem Urzędu.

 

Pytania dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej można kierować do

pracownika Urzędu pod numerem telefonu 74 646 28 53 lub 74 856 18 21.

 

Umowa

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest

dokonywane na podstawie umowy zawartej przez starostę (w imieniu którego działa Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy) z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu

przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać

w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, oraz nieskładania

w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania. Dodatkowo osoba bezrobotna

zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 30 dni,

bezpośrednio po okresie, o którym mowa wyżej;

2) wydatkowania zgodnie ze złożonym wnioskiem;

3) złożenia rozliczenia, zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy

na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia

działalności gospodarczej;

4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, przyznanych środków wraz

z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli bezrobotny:

- otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

- będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu

prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby

lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

- podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych

12. miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

- złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacje,

- naruszy inne warunki umowy;

5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów

i usług w ramach przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:

a) 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której

wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku, gdy z deklaracji za dany

okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub

kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Podane terminy są ostateczne i nie ulegają przedłużeniu;

 

Opracowano na podstawie:

- Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(T.j. Dz.U. 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

(T.j. Dz. U. 2015, poz. 1041.).

 

 

Kontakt:

 

  • pok. 20 - (74) 85 61 821, (74) 64 62 853.  
  • pok. 8 - (74) 85 61 808 (wsparcie ze środków PFRON)
Metryka strony
Data publikacji 07.06.2013
Data modyfikacji 25.01.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor: Krzysztof Bober