Środki na podjęcie działalności gospodarczejŚrodki na podjęcie działalności gospodarczej


 

Podstawowe kryteria:

Starosta z Funduszu Pracy może:

przyznać bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej (jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej) lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna następujących warunków:

 

1/nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do   spółdzielni socjalnej;

 

2/nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania  złożenia oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie  przed upływem co najmniej 12. miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku    (nie dotyczy opiekuna);

 

3/niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

 

4/niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.–Kodeks karny (T.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (T.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.);

 

5/zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej

rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;

 

6/niezłożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na  założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty;

 

7/złożeniu oświadczeń dotyczących nie otrzymania lub otrzymania w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomocy de minimis o której mowa: w  rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190  z 28.06.2014, str. 45), wynikającą z załączonych zaświadczeń. Okres 3. lat podatkowych ustala się przez odniesienie do lat obrotowych, stosowanych przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim.

 

8/w przypadku bezrobotnego - w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku  nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a w/w ustawy;                            

 

9/w przypadku bezrobotnego - w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);

 

10/w przypadku bezrobotnego - w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku po skierowaniu podjął szkolenie, staż, prace społecznie użyteczne lub inną   formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);

 

11/w przypadku opiekuna - w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Wniosek

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera:

1) imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna,

2) adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna,

3) numer PESEL jeżeli został nadany bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna,

4) kwotę wnioskowanego dofinansowania;

5) rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności  gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun,

6) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

7) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;

8) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,

przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;

9) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,

10) podpis bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna.

 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępny jest:

 

− na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl;

− w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy (pokój nr 20);

− w Filach Urzędu Pracy w Strzegomiu i Świebodzicach;

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki w nim wymienione, m. in.:

 

− dokumenty uprawniające do dysponowania lokalem, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza (umowy zawarte na minimum 18. miesięcy od planowanego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej).  Lokal musi spełniać standardy i wymogi prawne do prowadzenia działalności gospodarczej o wskazanym profilu, jeżeli to konieczne posiadać zmianę sposobu użytkowania lokalu.

− Biznes plan – stanowiący załącznik nr 6 do wniosku,

− Kalkulację przychodów i kosztów – stanowiącą załącznik nr 7 do wniosku,

− oświadczenia poręczycieli o uzyskiwanych dochodach.

 

Preferowanymi przez tut. Urząd formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków są:

> poręczenie cywilne przez 2 poręczycieli z miesięcznym dochodem brutto w wysokości co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia, zatrudnionych na czas nieokreślony lub okres nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Możliwe jest również poręczenie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub przez osobę do siedemdziesiątego roku życia, będącą emerytem lub rencistą, renta musi być przyznana na stałe.

> blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym wnioskodawcy lub osoby trzeciej.

Poręczycielami nie mogą być współmałżonkowie.

W dniu podpisania umowy, w przypadku osób nieposiadających rozdzielności majątkowej, konieczne będzie osobiste stawiennictwo małżonka poręczyciela w celu wyrażenie pisemnej zgody na udzielenie poręczenia oraz małżonka wnioskodawcy w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z tytułu przyznania małżonkowi środków na podjęcie działalności gospodarczej.

UWAGA!

 

            Osoba bezrobotna starająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bez wcześniejszego uzgodnienia tego z pracownikiem Urzędu.

 

            Pytania dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej można kierować do pracownika Urzędu pod numerem telefonu 74 646 28 53 lub 74 856 18 21.

 

Umowa

            Przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi, środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez starostę (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) z bezrobotnym, absolwentem CIS, absolwentem KIS lub opiekunem, na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez nich warunków w niej określonych.

            Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, do:

1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania. Dodatkowo osoba bezrobotna zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio po okresie, o którym mowa wyżej;

2) wydatkowania zgodnie ze złożonym wnioskiem;

3) złożenia rozliczenia, zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli bezrobotny, absolwenta CIS, absolwenta KIS:

- otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

- będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego (w przypadku poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7 zwrot proporcjonalny do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej)

- podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12. miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

- złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacje,

- naruszy inne warunki umowy;

5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:

a) 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS lub opiekuna - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

 

 

Opracowano na podstawie:

- Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);

- Rozporządzenie MRPiPS z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017, poz. 1380).

Metryka strony
Data publikacji : 07.06.2013
Data modyfikacji : 05.02.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 20258