Zwrot kosztów przejazdu


  • Refundowanie osobom bezrobotnym, które w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.
  • Refundowanie osobom bezrobotnym kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, na badania lekarskie, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy.

Kontakt:

  • pok. 18 - (74) 85 61 840
Metryka strony
Data publikacji 03.06.2014
Data modyfikacji 29.01.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor: Adam Matejko