Zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy


Osoby, które nigdy nie były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Świdnicy lub mają trudności ze znalezieniem właściwego działu powinny udać się w pierwszej kolejności do pok. nr 6 gdzie znajduje się Informacja Powiatowego Urzędu Pracy.


Informacja pok. nr 6


Informacja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:30 a  14:00

 tel. 074 856 18 26

W pokoju tym można uzyskać:

 • wszelkie informacje na temat funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy;
 • wszelkie informacje dotyczące warunków rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zaświadczenia do innych instytucji o posiadanym statusie osoby bezrobotnej i innych uprawnieniach;
 • zaświadczenia celem przedłożenia w ZUS do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, kapitału początkowego RP 7 odebrać można w pokoju nr 9 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Tel. 074 856 18 29 

Rejestracja przez internet


Od 27.05.2013r we wszystkich urzędach pracy istnieje możliwość internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Aby dokonać rejestracji  konieczne jest wypełnienie formularza elektronicznego  dostępnego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.praca.gov.pl . 

 

Możliwe są dwa sposoby rejestracji:

 

 • z koniecznością wizyty w urzędzie (użytkownik nie posiada podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego ePUAP, nie musi dołączać dokumentów w formie elektronicznej).Wymagane dokumenty należy dostarczyć podczas wyznaczonej wizyty w urzędzie. Dniem rejestracji jest dzień wizyty w urzędzie oraz data złożenia oświadczenia.
 • bez konieczności wizyty w urzędzie pracy (użytkownik posiada wszystkie wymagane dokumenty w formie elektronicznej oraz podpis elektroniczny lub posiada profil zaufany ePUAP). Ten rodzaj rejestracji wymaga dołączenia wszystkich zeskanowanych dokumentów które  zatwierdzone są podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem  rejestracji jest data zarejestrowania się poprzez stronę internetową.    

Osobie korzystającej z możliwości rejestracji internetowej zostanie wyznaczony termin  oraz godzina wizyty w urzędzie pracy.  

Rejestracja internetowa odbywa się w pokoju 14 Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. (tel. 74 856 18 33, 74 856 18 42, 74 856 18 43).

 

Rejestracja

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=02190


Rejestracja pok. nr 14


W pokoju tym rejestrują się osoby bezrobotne z prawem i bez prawa do zasiłku oraz osoby poszukujące pracy. Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:30 a 14:00 (tel. 74 856 18 33, 74 856 18 42, 74 856 18 43).

UWAGA

OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ DO REJESTRACJI

W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy od dnia 11.12.2012r. wszystkie osoby zgłaszające się do rejestracji nie wypełniają kart rejestracyjnych.

Każdy, kto dokona rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy nabywa status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy w dniu rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji pracownik wyznacza wizytę w Urzędzie Pracy do swojego doradcy klienta.

 

DOKUMENTY  WYMAGANE  DO  REJESTRACJI  OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnym zameldowaniem;
 • karta pobytu – w przypadku cudzoziemców;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończeniu kursów, świadectwa kwalifikacji;
 • zaświadczenie o skreśleniu z listy uczniów w przypadku pobierania nauki w systemie dziennym;
 • umowa o praktykę absolwencką, a w przypadku płatnej praktyki zaświadczenie o wynagrodzeniu;
 • porozumienie dotyczące korzystania z wolontariatu;
 • wszystkie świadectwa pracy;
 • świadectwa pracy z praktycznej nauki zawodu;
 • decyzje o likwidacji wszystkich działalności gospodarczych;
 • decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli data rozpoczęcia działalności jest inna niż data wpisu;
 • decyzja lub zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o okresie pracy na umowę zlecenie z wyszczególnieniem podstawy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 • zaświadczenie o okresie pracy na umowę umowę o dzieło;
 • decyzja (zaświadczenie) o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zaświadczenie lub orzeczenie o zdolności do pracy;
 • decyzja o wysokości renty rodzinnej - po ostatniej waloryzacji;
 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia;
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w przypadku osób, które przebywały na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni;
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego;
 • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni hektarów przeliczeniowych – dotyczy właścicieli gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonych prac;
 • dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
 • w przypadku osób samotnie wychowujących  co najmniej jedno dziecko do lat 15 należy przedłożyć do wglądu akt urodzenia dziecka.
   

DO REJESTRACJI NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ORYGINAŁY W/W DOKUMENTÓW

Metryka strony
Data publikacji : 16.07.2008
Data modyfikacji : 04.09.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet
Autor : JSK Internet
Liczba wejść: 58536