Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Dofinansowanie wynagrodzenia jest realizowane na podstawie umowy zawartej między Pracodawcą lub Przedsiębiorcą a Starostą po uprzednim złożeniu wniosku o zawarcie umowy.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat,
    a nie ukończył 60 lat lub

  2. 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub Przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt-cie 1, oraz 12 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt-cie 2.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 60d ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. J. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

Kontakt:

  • pok. nr 19 – tel. 74/646-28-56.

Metryka strony
Data publikacji : 15.07.2014
Data modyfikacji : 15.07.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 5446