Prace interwencyjne

 

Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej
 http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-pracodawcow/420,Wniosek-o-organizacje-prac-interwencyjnych-PO-WER-2019r.html

 Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej
http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-pracodawcow/460,Wniosek-o-organizacje-prac-interwencyjnych-RPO-WD-2019r.html


PRACE INTERWENCYJNE


Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

 

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

 

Starosta zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych przez okres 6/12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej zasiłku dla bezrobotnych.

 

Prace interwencyjne organizowane są na wniosek pracodawcy, złożony do wybranego powiatowego urzędu pracy, który zawiera:

* nazwę pracodawcy ubiegającego się o organizowanie prac interwencyjnych, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności,

* numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

* numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany,

* oznaczenie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności,

* liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz okres ich zatrudnienia,

* miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, niezbędne lub pożądane kwalifikacje,

* wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

 

Wykonywanie prac interwencyjnych, przez skierowanych przez urząd bezrobotnych, odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy starostą i pracodawcą umowy określającej w szczególności:

  1. liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,

  2. rodzaj i miejsce wykonywanych prac interwencyjnych oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,

  3. terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez starostę kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,

  4. obowiązek informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę

  5. obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres wymagany w/w ustawą.

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 

Prace interwencyjne są udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna:

  • art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. J. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.),

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864),

Kontakt:

  • pok. nr 19 – tel. 74/646-28-56.

Metryka strony
Data publikacji : 08.09.2008
Data modyfikacji : 08.01.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 9156