Prace społecznie użyteczne

 


Prace społecznie użyteczne organizowane przez gminy


 

Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Jest to instrument skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy, zwanych „osobami uprawnionymi”,

  1. Gmina sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.
  2. Prace społecznie użyteczne są organizowane na wniosek gminy i wykonywane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą.
  3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. Lista powinna zawierać: nazwiska i imiona, miejsca zamieszkania lub pobytu oraz numery ewidencyjne PESEL osób uprawnionych, a w przypadku gdy te numery nie zostały nadane, numery paszportów lub nazwy i numery innych dokumentów potwierdzających tożsamość.
  4. Osoba uprawniona wykonuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10 godzin tygodniowo zachowując prawo do świadczenia, aktualnie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / świadczenie podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.
  5. Na wniosek gminy starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobie uprawnionej w poprzednim miesiącu, wynikającego z przedłożonej listy płac.
  6. Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:

• art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. J. Dz. .U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921).

Kontakt:

• pok. nr 19 – tel. 74/646-28-56

Metryka strony
Data publikacji : 05.06.2013
Data modyfikacji : 01.02.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 5360