Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia


Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia


Powiatowy Urząd Pracy może na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia.

Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

 • wiek do 30 roku życia,

 • ustalony II profil pomocy,

Wniosek o refundację może złożyć:

 • przedsiębiorca,

 • pracodawca,

 • prowadzący działalność co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Warunki refundacji:

 • refundacji podlega część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

 • kwota refundacji określona jest w umowie - w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

 • refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy,

 • refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Obowiązek utrzymania stanowiska:

 • Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

 • W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Podstawa prawna:


- art. 150f Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r . poz. 149 z późn. zm.),

- rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), lub

- rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), lub

- rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Metryka strony
Data publikacji : 29.01.2016
Data modyfikacji : 05.02.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Oskwarek
Autor :
Liczba wejść: 5002