Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne należne od Pracodawcy za bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne jest realizowane na podstawie umowy zawartej między Pracodawcą a Starostą po uprzednim złożeniu wniosku o zawarcie umowy.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki
na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 60c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. J. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

 

Kontakt:

  • pok. nr 19 – tel. 74/646-28-56.

Metryka strony
Data publikacji : 15.07.2014
Data modyfikacji : 15.07.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 5313