Roboty publiczne

 


Roboty publiczne


Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Roboty publiczne organizowane są na wniosek organizatora, złożonego do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót i zawierajacego:

 • nazwę organizatora robót publicznych, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności,
 • numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON, * numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany,
 • oznaczenie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, * liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz okres zatrudnienia,
 • miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, niezbędne lub pożądane kwalifikacji,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych,
 • w przypadku gdy organizator robót publicznych nie będzie jednocześnie pracodawcą dla skierowanych bezrobotnych – wskazanie pracodawcy oraz adres jego siedziby i miejsca prowadzenia działalności.

 

Wykonywanie robót publicznych, przez skierowanych przez urząd bezrobotnych, odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy starostą i organizatorem robót publicznych lub wskazanym przez niego pracodawcą umowy określającej w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
 • rodzaj i miejsce wykonywanych robót publicznych oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez starostę kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę,
 • obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres wymagany w/w ustawą.

 

Warunki refundacji - Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przez okres 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca. 

 

Na wniosek organizatora robót publicznych Starosta może przyznać zaliczkę ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Roboty publiczne są udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Podstawa prawna:

• art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. J. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864),


Kontakt: • pok. nr 19 – tel. 74/646-28-56

Metryka strony
Data publikacji : 05.06.2013
Data modyfikacji : 29.01.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 5571