Staż

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w powiecie świdnickim (IV)”


Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

zaprasza pracodawców do organizacji staży


dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy,

w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych

jako osoby bezrobotne.
 

W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o organizację staży,

które gwarantują dalsze zatrudnienie po programie w formie umowy

o pracę na okres minimum 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,

 

Staże będą organizowane maksymalnie na okres 6 miesięcy.

 

Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej
http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-pracodawcow/475,Wniosek-o-organizacje-stazu-osoby-do-29-rz-2019r.html

Szczegółowe informacje na temat organizacji staży udzielane są
 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5,
pok. 8, tel. 74/8561808.W związku z realizacją projektu pozakonkursowego

„Aktywizacja osób od 30 roku życia

pozostających bez zatrudnienia w powiecie świdnickim”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

zaprasza pracodawców do organizacji staży dla osób  

od 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne,

w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami,

osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami.

 

W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o organizację staży,

które gwarantują dalsze zatrudnienie po programie w formie umowy o pracę

na okres minimum 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Staże będą organizowane maksymalnie na okres 6 miesięcy.

 

Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej
http://www.praca.swidnica.pl/bip/menu-przedmiotowe/wzory-dokumentow/dot-pracodawcow/476,Wniosek-o-organizacje-stazu-osoby-od-30-rz-2019r.html

Szczegółowe informacje na temat organizacji staży udzielane są
 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5,
pok. 8, tel. 74/8561803.

 


STAŻ


STAŻ oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy

z pracodawcą.

Do udziału w stażu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne na okres nieprzekraczający 6 miesięcy oraz na okres do 12 miesięcy osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.

Staż jest odbywany na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie. Po zawarciu umowy, osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie do organizatora w celu odbywania stażu.

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje starosta. Organizator po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Następnie starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, wypłacane przez urząd pracy. Za okres, za który przysługuje stypendium, nie przysługuje zasiłek.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin  na dobę  i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu. Zwrot kosztów przejazdu jest przyznawany na wniosek osoby bezrobotnej.

Osobom posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, na każde dziecko, przez okres odbywania stażu.

Osoba, która z własnej winy przerwała udział w stażu jest zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych na badania lekarskie oraz pobranych kosztów przejazdu do miejsca stażu, chyba że powodem przerwania stażu będzie podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

  • Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 074/8561808.
Metryka strony
Data publikacji : 03.06.2014
Data modyfikacji : 07.01.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 27819