Świadczenia aktywizacyjne


Świadczenie aktywizacyjne jest realizowane na podstawie umowy zawartej między Pracodawcą a Starostą po uprzednim złożeniu wniosku o zawarcie umowy.

Świadczenie aktywizacyjne jest przyznawane w związku z podjęciem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie
za każdego skierowanego bezrobotnego albo

2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego
po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres

6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt-cie 1, oraz 9 miesięcy w przypadku,
o którym mowa w pkt-cie 2.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. J. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

 

Kontakt:

  • pok. nr 19 – tel. 74/646-28-56.

Metryka strony
Data publikacji : 15.07.2014
Data modyfikacji : 15.07.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 5069