Zlecanie usług agencjom zatrudnienia


Zlecanie usług agencjom zatrudnienia


 

Doprowadzenie skierowanego bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą i agencją zatrudnienia.

 

Do udziału w tej formie wsparcia mogą zostać skierowane osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • bezrobotne do 30 roku życia,
  • bezrobotne długotrwale,
  • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotne niepełnosprawne.

 

Agencji zatrudnienia przysługują środki w wysokości nieprzekraczającej 150% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za doprowadzenie do zatrudnienia jednego bezrobotnego. Warunkiem otrzymania środków jest utrzymanie przez bezrobotnego zatrudnienia[1] lub innej pracy zarobkowej[2] (stanowiącej odpowiednią pracę[3]), przez okres 6 miesięcy.

 

Podstawa prawna: art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.). 

 

Kontakt:  pok. 8 - tel. (074)8561803

 


[1] zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,

[2] inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych,

[3] odpowiednia praca – oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

Metryka strony
Data publikacji : 28.01.2016
Data modyfikacji : 09.01.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Oskwarek
Autor :
Liczba wejść: 2710