Program Aktywizacja i Integracja

                                                               

 

 

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

 

Podstawa prawna realizacji Programu: art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

Realizator Programu:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Podmioty zaangażowane we współpracę:

 • podmioty prowadzące statutową działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej                    i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu,
 • Gmina Dobromierz.

Okres realizacji Programu (nie dłuższy niż 2 miesiące):  01.09.2016 r. do 30.10.2016 r.

Wielkość środków przeznaczona na realizację Programu: 9.488,00 zł.

Źródło finansowania: środki algorytmiczne Funduszu Pracy oraz budżet gminy.

GRUPA DOCELOWA:

10 osób zamieszkałych na terenie Gminy Dobromierz, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny, o którym mowa  w przepisach o pomocy społecznej.

 

 

 

Kryteria doboru bezrobotnych do Programu:

 • osoby realizujące kontrakt socjalny,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bezrobotne z dysfunkcjami lub deficytami wpływającymi znacząco na obniżenie szans na rynku pracy (alkoholizm, brak wykształcenia, itp.),
 • osoby bezrobotne do 30 roku życia,
 • osoby bezrobotne, które cechuje brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia pracy.

Formy wsparcia:

 • działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych,
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

UZASADNIENIE:

Program jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych, dla których został ustalony III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Dobromierz, która jako jedyna, w wyniku przeprowadzonego rozeznania, zgłosiła chęć udziału w Programie.

Na dzień 19.08.2016 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy figurowało 136 osób z terenu Gminy Dobromierz, dla których ustalono III profil pomocy – łącznie stanowiły one 45,8% osób bezrobotnych z tej Gminy, zarejestrowanych na dzień 19.08.2016 r. Znaczna część spośród nich, to osoby, które od wielu lat są bezrobotne i stały się osobami „uzależnionymi” od świadczeń pomocy społecznej, biernymi społecznie i zawodowo, dlatego podejmowane wobec nich działania powinny być nakierowane na przywrócenie gotowości do podjęcia pracy.

W związku z powyższym, uczestnicy Programu zostaną objęci działaniami z zakresu integracji społecznej, służącymi kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałaniu pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Celem podjętych działań będzie rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej. Realizacja zadania będzie polegała na objęciu bezrobotnych grupowymi zajęciami warsztatowymi, grupowym poradnictwem zawodowym, grupowym poradnictwem specjalistycznym oraz konsultacjami.             

 

Kolejnym etapem realizacji Programu będzie skierowanie uczestników do prac społecznie użytecznych, dzięki którym uzyskają szansę na skuteczną aktywizację zawodową. Prace sprzyjają  kształtowaniu aktywnych postaw oraz przywróceniu zdolności pełnienia ról społecznych  i zawodowych. Stwarzają one również warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. 

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, to jedna z nielicznych form pomocy jaką urzędy pracy mogą zastosować wobec bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy.  Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż od stycznia br. udział osób z III profilem w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych stale rośnie (I – 35,44%, II – 35,01%, III – 37,37%, IV – 39,88%, V – 41,97%, VI – 44,54%, VII – 45,44%), realizacja programu jest uzasadniona.

 

Świdnica, dnia 22.08.2016 r.

Sporządził: Kinga Hałdaś

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 06.09.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 3445