Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy”
,

na który pozyskał środki z rezerwy Funduszu Pracy.

 Wartość programu: 398.500.000,00 zł.

Okres realizacji: od maja 2015 r. do grudnia 2015 r.

 

Grupa docelowa: 45 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U. z 2015 r., poz.149z późn. zm.), tj.:

- osoby bezrobotne do 30 roku życia,

- osoby bezrobotne długotrwale,

- osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

- osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

- osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej

jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie w postaci zatrudnienia w ramach robót publicznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5

w pok. 19, tel. 74/8561856                  

Metryka strony
Data publikacji : 23.10.2014
Data modyfikacji : 21.05.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 1815