Program aktywizacja i Integracja (PAI)

                                                                

 

 

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

 

Podstawa prawna realizacji Programu: art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U. z 2015 r. poz.  149 z późn. zm.).

Realizator Programu:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy,

Podmioty zaangażowane we współpracę:

 • podmioty prowadzące statutową działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej                    i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego                                 i wolontariacie,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy,
 • Gmina Dobromierz,
 • Gmina i Miasto Świdnica.

Okres realizacji Programu (nie dłuższy niż 2 miesiące):  01.09.2015 r. do 30.10.2015 r.

Wielkość środków przeznaczona na realizację Programu: 19.200,00 zł.

Źródło finansowania: środki algorytmiczne Funduszu Pracy oraz budżet gminy.

Uczestnicy Programu:

osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

 

 

Kryteria doboru bezrobotnych do Programu:

 • osoby realizujące kontrakt socjalny,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bezrobotne z dysfunkcjami lub deficytami wpływającymi znacząco na obniżenie szans na rynku pracy (alkoholizm, brak wykształcenia, itp.),
 • samotne matki,
 • osoby objęte asystenturą, czyli rodzice dzieci w wieku do 18 roku życia, sprawujący nad nimi opiekę i przeżywający trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby bezrobotne, które cechuje brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia pracy,
 • osoby po leczeniu odwykowym, zachowujące abstynencję od co najmniej roku.

Liczba uczestników:  10 osób bezrobotnych z terenu gminy Dobromierz,
                                            10 osób bezrobotnych z terenu Gminy i Miasta Świdnica.

Formy wsparcia:

 • działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych,
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

 

UZASADNIENIE:

Program jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Dobromierz oraz Gminy i Miasta Świdnica, ponieważ w wyniku przeprowadzonego rozeznania tylko te Gminy zgłosiły chęć udziału w Programie.

Na dzień 21.05.2015 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy figurowało 789 osób z terenu Gminy i Miasta Świdnica oraz 43 osoby z  Gminy Dobromierz, dla których ustalono III profil pomocy – łącznie stanowiły one ponad  33% osób bezrobotnych z tych gmin, zarejestrowanych na koniec kwietnia br. Znaczna część spośród nich, to osoby, które od wielu lat są bezrobotne i stały się osobami „uzależnionymi” od świadczeń pomocy społecznej, biernymi społecznie i zawodowo, dlatego podejmowane wobec nich działania powinny być nakierowane na przywrócenie zdolności do podjęcia pracy.

W związku z powyższym, uczestnicy Programu zostaną objęci działaniami z zakresu integracji społecznej, służącymi kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałaniu pogłębiania się problemów związanych z wykluczeniem społecznym.                            Celem podjętych działań będzie rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej. Realizacja zadania będzie polegała na objęciu bezrobotnych zajęciami grupowymi i indywidualnym wsparciem w procesie integracji społecznej.

Kolejnym etapem realizacji  Programu będzie skierowanie uczestników do prac społecznie użytecznych, dzięki którym uzyskają szansę na skuteczną aktywizację zawodową. Prace sprzyjają  kształtowaniu aktywnych postaw oraz przywróceniu zdolności pełnienia ról społecznych                                               i zawodowych. Stwarzają one również warunki powrotu  na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. 

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, to jedna z nielicznych form pomocy jaką urzędy pracy mogą zastosować wobec bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy.  Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż od stycznia br. udział osób z III profilem w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych stale rośnie (I – 34,1%, II – 35,2%, III – 35,6%, IV – 36,7%), realizacja programu jest uzasadniona.

 

Świdnica, dnia 21.05.2015 r.

Sporządził: Kinga Hałdaś

 

Metryka strony
Data publikacji : 14.08.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1111