Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość programu:

 • 190 300,00 zł.

Okres realizacji:

 • od lipca 2013 r. do grudnia 2013 r.

Grupa docelowa:

30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 • do 25 roku życia,
 • długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • niepełnosprawni.

Wsparcie w ramach programu:

 • staże - 23 osoby
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych - 7 osób 

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5:

 • staże - pok. 8, tel.74/8561808, 
 • wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy - pok. 19, tel. 74/8561827
Metryka strony
Data publikacji : 05.08.2013
Data modyfikacji : 05.08.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 2249