Program "Szansa dla Ciebie"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje „Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - SZANSA DLA CIEBIE”, na który pozyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 
 
Wartość programu:
 • 550.000,00 zł.
 
Okres realizacji:
 • od października 2012 r. do grudnia 2012 r.
 
Grupa docelowa:
 
37 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, tj.: 
 • do 25 roku życia, 
 • długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie  podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • niepełnosprawni.
 
Wsparcie w ramach projektu:
 • szkolenia indywidualne - 12 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - 25 osób  (średnia kwota dotacji 20.000,00 zł).
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5:
- szkolenia - pok. 4, tel. 74/8561811,
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - pok. 15,  tel. 74/ 8561821.
Metryka strony
Data publikacji : 04.10.2012
Data modyfikacji : 08.10.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 2633