Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I)

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

realizuje w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,

Poddziałania 1.1.2. Wspracie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

projekt pozakonkursowy

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (II)"

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wartość projektu: 3.233.803,00 zł

 

 

Uczestnicy projektu:

 

osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) - tzw. młodzież NEET.

 

Cel projektu:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie świdnickim.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

• 43% osób niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych, które    zakończą udział w projekcie,

• 17% osób niepełnosprawnych, które zakończą udział w projekcie,

• 35% osób długotrwale bezrobotnych, które zakończą udział w projekcie,

• 48% osób o niskich kwalifikacjach, które zakończą udział w projekcie.

Wsparcie jakie można otrzymać w ramach projektu:

• pośrednictwo i/lub poradnictwo zawodowe,

• staże,

• przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

• zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,

• przyznanie bonu na zasiedlenie.

 

Udział w projekcie weźmie 375 osób bezrobotnych, w tym osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie wykształcenie na poziomie ISCED 3, czyli wykształcenie ponadgimnazjalne).

 

Na staże skierowanych zostanie 278 osób, 60 osób otrzyma wsparcie w postaci przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 27 osób zatrudnionych zostanie w ramach prac interwencyjnych oraz 10 osobom zostanie przyznany bon na zasiedlenie. Ponadto każdy z uczestników projektu zostanie objęty pośrednictwem i/lub poradnictwem zawodowym.

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 12.02.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Oskwarek
Autor :
Liczba wejść: 758