Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim II

Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8.1 (PI 8.i) Zapewnienie dostępu do zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim II”

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wartość projektu: 2.959.395,00 zł.

Uczestnicy projektu:  

osoby bezrobotne w wieku od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie wykształcenie na poziomie ISCED 3 czyli wykształcenie ponadgimnazjalne), należące do I lub II grupy oddalenia od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Cel projektu:

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie świdnickim, zarejestrowanych jako bezrobotne będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

  • 39% kobiet, które zakończą udział w projekcie,
  • 33% osób w wieku 50 lat i więcej, które zakończą udział w projekcie,
  • 30% osób długotrwale bezrobotnych, które zakończą udział w projekcie,
  • 38% osób o niskich kwalifikacjach, które zakończą udział w projekcie,
  • 29% osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, które zakończą udział w projekcie,
  • 33% osób niepełnosprawnych, które zakończą udział w projekcie.

 

Wsparcie jakie można otrzymać w ramach projektu:

  •  poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy,
  • staż,
  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

 

Udział w projekcie wezmą 344 osoby bezrobotne. Na staże skierowane zostaną 192 osoby, 75 osób otrzyma wsparcie w postaci przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a 77 osób zatrudnionych zostanie w ramach prac interwencyjnych. Ponadto każdy z uczestników projektu zostanie objęty poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy.

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 15.02.2016
Data modyfikacji : 30.09.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Oskwarek
Autor :
Liczba wejść: 1107