Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Program "Aktywny Powrót"

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w okresie od 01.09.2012 r. do 31.03.2015 r. realizował projekt konkursowy pn. „AKTYWNY POWRÓT” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.               

Łączna wartość projektu: 2.709.441,82 zł.

Wartość projektu w  podziale na poszczególne lata.

Rok

Koszty ogółem (w zł.)

2012

26.489,45

2013

1.197.015,26

2014

1.401.436,28

2015

84.500,83

Ogółem:

2.709.441,82

 

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia na terenie Powiatu Świdnickiego w okresie 31 miesięcy.

W ramach projektu zostały przewidziane następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • 6 miesięczne staże.

 

 

Projekt był skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy:

 • w wieku 50-64 lata,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • zamieszkałych na wsi,
 • niepełnosprawnych,
 • kobiet samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku,
 • posiadających specyficzne kwalifikacje zawodowe, na które co najmniej od roku brakuje ofert pracy,
 • absolwentów,
 • w wieku 15-24 lata.

 

Rekrutacja uczestników do Projektu została zaplanowana na dwa etapy:

I etap od września 2012 r. do grudnia 2012 r. dla 151 osób,

II etap od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. dla 168 osób.

 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu w podziale na poszczególne kategorie.

L.p.

Nazwa wskaźnika

Liczba osób

1.

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu

378*

 

- w tym w wieku 50-64

193

 

-w tym długotrwale bezrobotnych

237

 

- w tym zamieszkałych na wsi

124

 

- w tym niepełnosprawne

33

 

- w tym kobiety samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. ż.

28

 

- w tym posiadające specyficzne kwalifikacje zawodowe na które co najmniej od roku brakuje ofert pracy

21

 

- w tym absolwentów

33

 

- w tym w wieku 15-24 lata

79

2.

Liczba osób objętych wsparciem w postaci stażu

319

3.

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie

297

4.

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie

173

*nie stanowi sumy poszczególnych kategorii, ponieważ Uczestnik Projektu mógł należeć do kilku kategorii jednocześnie.

 

W ramach projektu, na podstawie wniosków złożonych przez pracodawców, zawarto 195 umów na utworzenie 319 miejsc stażu.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu realizacji projektu wyniósł 58,25%.

 

Metryka strony
Data publikacji : 21.05.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 859