Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Projekt "Odkryj Swój Kapitał"

 

logo logo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje projekt systemowy pn. „ODKRYJ SWÓJ KAPITAŁ”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w  ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie
”, Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

PUP Świdnica

 

Okres realizacji projektu:  od 01.01.2008 r. do 31.12.2014 r.

Uczestnicy projektu:

 • Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, w tym w szczególności do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 778 osobom bezrobotnym z powiatu świdnickiego, zwłaszcza znajdującym się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

 

 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej wśród bezrobotnych z powiatu świdnickiego z grup docelowych określonych w Planie Działania na 2014 r. poprzez staże, prace interwencyjne, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy lub przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • zwiększenie szans bezrobotnych z powiatu świdnickiego na znalezienie zatrudnienia lub samozatrudnie poprzez staże, prace interwencyjne, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy lub przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podniesienie poziomu umiejętności u bezrobotnych z powiatu świdnickiego poprzez staże lub szkolenie;
 • wzrost samozatrudnienia w wyniku podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnych z powiatu świdnickiego poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • powrót na rynek pracy bezrobotnych z powiatu świdnickiego poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Wsparcie jakie można otrzymać w ramach projektu:

 • staż,
 • szkolenia,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu w latach 2008 - 2014 to 33.824.724,77 zł., w tym kwota dofinansowania 33.149.700,00 zł.

 • 2008 r. - 4.299.724,77 zł., w tym kwota dofinansowania 3.654.700,00 zł.
 • 2009 r. - 3.374.800,00 zł., w tym kwota dofinansowania 3.374.800,00 zł.
 • 2010 r. - 7.105.100,00 zł., w tym kwota dofinansowania 7.075.100,00 zł.
 • 2011 r. - 2.878.300,00 zł., w tym kwota dofinansowania 2.878.300,00 zł.
 • 2012 r. - 2.483.400,00 zł., w tym kwota dofinansowania 2.483.400,00 zł.
 • 2013 r. - 5.292.800,00 zł., w tym kwota dofinansowania 5.292.800,00 zł.
 • 2014 r. – 8.390.600,00 zł., w tym kwota dofinansowania 8.390.600,00 zł.

Forma wsparcia

Liczba osób bezrobotnych

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Ogółem

Staż

356

330

588

250 (+ 38 osób kontynuujących staż od 2010 r.)

272

464

2260

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

89

-

-

-

-

-

 

89

Szkolenia

291

40

283

50

32

97

793

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

108

69

159

63

34

108

541

Prace interwencyjne

-

-

-

105

97

81

283

Razem

844

439

1030

457*

403*

653

3826*

 

 

*wartość „Razem” w 2011 r. i „Ogółem” nie stanowi sumy liczby osób z poszczególnych form wsparcia, ponieważ część osób brała udział w dwóch formach wsparcia.

 W 2014 r. udział w projekcie weźmie 778 osób bezrobotnych (467 kobiet i 311 mężczyzn),
w tym:

 • 40 osób (18 kobiety i 22 mężczyzn) w wieku 50-64 lata,
 • 58 osób niepełnosprawnych (35 kobiet i 23 mężczyzn),
 • 349 osób (216 kobiet i 133 mężczyzn) w wieku 15-30 lat, w tym 156 osób (94 kobiety i 62 mężczyzn) stanowić będzie tzw. młodzież NEET (osoby młode do 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu),
 • 120 osób (72K i 48 M) długotrwale bezrobotnych.

Ponadto wsparciem objętych zostanie 180 osób (103  kobiety i 77 mężczyzn) z terenów wiejskich.


Na staże skierowanych zostanie 480 osób (343 kobiety i 137 mężczyzn), 40 osób (18 kobiet
i 22 mężczyzn) zatrudnionych zostanie w ramach prac interwencyjnych, 108 osób (46K
i 62M) zatrudnionych zostanie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
a 150 osób (60 kobiet i 90 mężczyzn) otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci szkolenia „Przepisy oraz procedury związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej”, po ukończeniu którego otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizuje projekt systemowy pn. „ODKRYJ SWÓJ KAPITAŁ”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w  ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metryka strony
Data publikacji : 01.09.2008
Data modyfikacji : 27.03.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 8549