REGULAMIN korzystania z bezprzewodowej sieci Wifi PUP Świdnica

§1. Definicje

  1. Sieć Wifi – sieć komputerowa PUP Świdnica z dostępem bezprzewodowym i połączeniem do Internetu, udostępniana przez PUP Świdnica na terenie siedziby urzędu.
  2. Użytkownik – osoba odwiedzająca siedzibę PUP Świdnica jednocześnie korzystająca z Sieci Wifi.
  3. Terminal – urządzenie przenośne Użytkownika, podłączane do Sieci Wi-Fi (laptop, telefon komórkowy, tablet, itp.).
  4. Strefa Zasięgu – obszar zasięgu bezprzewodowej sieci Wifi dla odwiedzających siedzibę PUP Świdnica.
  5. PUP Świdnica – Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 

 

§2. Zakres i cel

PUP Świdnica udostępnia Użytkownikom sieć Wifi w celu korzystania z Internetu, na poniższych zasadach:

a) Usługi sieci Wifi są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w Strefie Zasięgu.

b) Urządzenia Hot-Spot posiadają certyfikaty techniczne CE, FCC oraz IC.

c) Parametry sieci Wifi są zgodne ze standardami technicznymi: IEEE 802.11 b/g/n.

d) Dostęp do sieci Wifi możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu. Aby się zalogować do okna logowania należy wpisać login i hasło wygenerowane przez PUP Świdnica.

 

§3. Ograniczenia

1. Dostęp do sieci Wifi jest ograniczony w przestrzeni do Strefy Zasięgu oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.

2. PUP Świdnica uprawniony jest do nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepustowość, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji, ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie, rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania siecią Wifi.

3. PUP Świdnica oraz osoby działające w jej imieniu i na jej zlecenie, nie są odpowiedzialne za:

a) warunki techniczne sieci Wifi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych,

b) nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,

c) szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu użytkowników,

d) dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika,

e) jakiekolwiek szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z sieci Wifi, w szczególności za: uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych, opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do sieci Wifi, wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z sieci Wifi.

4. PUP Świdnica nie udziela gwarancji:

a) ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu,

b) stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,

c) nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania sieci Wifi,

d) dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.

 

§5. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Korzystanie z sieci Wifi odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

2. Użytkownik korzysta z sieci Wifi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania sieci Wifi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo. W szczególności Użytkownik zabrania się:

a) udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.),

b) przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (spam),

c) rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu, uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,

d) naruszać zabezpieczeń zastosowanych w sieci Wifi,

e) uruchamiać serwery usług na Terminalu w celach, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania sieci Wifi,

f) udostępniać połączenia do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.

4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci Wifi, PUP Świdnica uprawniony będzie do zablokowania dostępu Terminala do sieci, co nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej Użytkownika wobec PUP Świdnica, innych Użytkowników oraz podmiotów, jak również odpowiedzialności karnej takiego Użytkownika.

5. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy ochronie Terminala przed niepowołanym dostępem oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. wirusy, spam, itp.).

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć Wifi, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

 

§6. Informacje o Użytkowniku

PUP Świdnica podczas logowania do sieci Wifi pozyskuje informacje o adresie MAC, nazwie oraz producencie Terminala. 

 

§7. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Zmiany parametrów technicznych sieci Wifi nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
  3. PUP Świdnica uprawniony jest do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
  4. Z tytułu zmian Regulaminu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.
Metryka strony
Data publikacji : 06.03.2019
Data modyfikacji : 06.03.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 59