Lipiec

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Lipiec 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 169 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 7413 osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Powiat/Gmina Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Czerwiec 2009

Czerwiec 2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

7582

4030

7413

3971

-169

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2388

1233

2383

1252

-5

3.

M. Świebodzice

1285

650

1233

617

-52

4.

G. Dobromierz

316

165

315

165

-1

5.

G. Jaworzyna Śl.

522

277

491

254

-31

6.

G. Marcinowice

210

127

209

117

-1

7.

G. Strzegom

1631

955

1566

935

-65

8.

G. Świdnica

577

327

599

342

22

9.

G. Żarów

653

296

617

289

-36

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec czerwca 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 13,2%
 • dla województwa dolnośląskiego - 11,6%
 • dla Polski - 10,7%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec lipca 2009r. w ewidencji urzędu figurowało 3871 kobiet, które stanowiły 53,6% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 0,4% wyższy niż w miesiącu czerwcu (4030 kobiet).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 7413 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 2321 osób, tj. o 203 osoby mniej niż w czerwcu. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 8,0% w porównaniu do czerwca i stosunek ten ukształtował się na poziomie 31,3% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec lipca 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1451 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 783 kobiety) co stanowi  19,6% ogółu bezrobotnych,
 • 1890 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 790 kobiet) co stanowi 25,5% ogółu bezrobotnych,
 • 2147 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1311 kobiet) co stanowi 29,0% ogółu bezrobotnych,
 • 436 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 222 kobiety) co stanowi 5,9% ogółu bezrobotnych,
 • 1850 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1112 kobiet) co stanowi 25,0% ogółu bezrobotnych,
 • 751 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 667 kobiet) co stanowi 10,1% ogółu bezrobotnych.

Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w lipcu 2009r. 30,5% ogółu zarejestrowanych (2259) – ten udział procentowy jest o 0,1% niższy od odnotowanego w miesiącu czerwcu.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figurują 202 osoby (84 kobiety) poszukujące pracy tzn. takie, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób jest 112 osób niepełnosprawnych (46 kobiet) pobierających świadczenia rentowe i nie pozostających w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

VI 2009

VII 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1339

1486

147

111,0%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

651
1052
49
287
402
237
279
388

725
1213
60
273
447
294
331
416

74
161
11
-14
45
57
52
28

111,4%
115,3%
122,4%
95,1%
111,2%
124,1%
118,6%
107,2%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1742

1655

-87

95,0%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
637
0
98
602
95
182
-
161
65

-
529
0
34
592
104
236
-
140
54

-
-108
0
-64
-10
9
54
-
-21
-11

-
83,0%
-
34,7%
98,3%
109,5%
129,7%
-
87,0%
83,1%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

7582

7413

-169

97,8%

 


Oferty pracy.


W lipcu Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 614 ofert pracy oraz 23 oferty z poza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, pracownik linii montażowej, pakowacz, kierowca. W lipcu 2009r. pośrednicy złożyli 69 wizyt u pracodawców oraz odbyło się 5 giełd pracy, w których uczestniczyło 280 osób.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowały  964  osoby  (739 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 14 osób  (13 kobiet),
 • roboty publiczne - 293 osoby (188 kobiet),
 • staż  -  562 osoby (489 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - brak osób,
 • prace społecznie użyteczne - 95 osób  (49 kobiet).

W w/w ramach w lipcu 2009r. zostało zaktywizowanych 129 osób bezrobotnych (88 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 1 osoba (brak kobiet)
 • roboty publiczne - 33 osoby (18 kobiet),
 • staż  -  90 osób  (67 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - brak osób,
 • prace społecznie użyteczne - 5 osób (3 kobiety).

Dodatki aktywizacyjne.


W lipcu 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabył0 140 osób (84 kobiety), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymało 261 osób (141 kobiet).

 


Szkolenia.


W lipcu 2009r. 141 osób bezrobotnych (w tym 41 kobiet) rozpoczęło szkolenia indywidualne i grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


W lipcu 2009r. 31 osób bezrobotnych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 37 osób zostało zatrudnionych u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


W miesiącu sprawozdawczym 26 osób (w tym 17 kobiet) rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 12.08.2009
Data modyfikacji : 24.08.2009 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1432