Sierpień

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Sierpień 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 16 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 7397 osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Powiat/Gmina Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Czerwiec 2009

Czerwiec 2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

7413

3971

7397

4056

-16

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2383

1252

2435

1295

52

3.

M. Świebodzice

1233

617

1182

606

-51

4.

G. Dobromierz

315

165

300

159

-15

5.

G. Jaworzyna Śl.

491

254

485

270

-6

6.

G. Marcinowice

209

117

205

119

-4

7.

G. Strzegom

1566

935

1572

958

6

8.

G. Świdnica

599

342

600

345

1

9.

G. Żarów

617

289

618

304

1

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec czerwca 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 12,9%
 • dla województwa dolnośląskiego - 11,7%
 • dla Polski - 10,8%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec sierpnia 2009r. w ewidencji urzędu figurowało 4056 kobiet, które stanowiły 54,8% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 1,2% wyższy niż w miesiącu lipcu (3871 kobiet).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 7397 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 2137 osób, tj. o 184 osoby mniej niż w lipcu. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 7,9% w porównaniu do lipca i stosunek ten ukształtował się na poziomie 28,9% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec sierpnia 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1395 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 815 kobiet) co stanowi  18,9% ogółu bezrobotnych,
 • 1873 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 781 kobiet) co stanowi 25,3% ogółu bezrobotnych,
 • 2130 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1315 kobiet) co stanowi 28,8% ogółu bezrobotnych,
 • 453 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 229 kobiet) co stanowi 6,1% ogółu bezrobotnych,
 • 1790 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1109 kobiet) co stanowi 24,2% ogółu bezrobotnych,
 • 783 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 685 kobiet) co stanowi 10,6% ogółu bezrobotnych.

 


Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w sierpniu 2009r. 30,6% ogółu zarejestrowanych (2259) – ten udział procentowy jest o 0,1% wyższy od odnotowanego w miesiącu lipcu.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figuruje 186 osób (76 kobiet) poszukujących pracy tzn. takich, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób jest 101 osób niepełnosprawnych (39 kobiet) pobierających świadczenia rentowe i nie pozostających w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

VII 2009

VIII 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1486

1585

99

106,66%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

725
1213
60
273
447
294
331
416

794
1306
51
279
477
289
380
481

69
93
-9
6
30
-5
49
65

109,52%
107,67%
85,00%
102,20%
106,71%
98,30%
114,80%
115,63%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1655

1601

-54

96,74%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
529
0
34
592
104
236
-
140
54

-
551
0
37
538
96
245
-
129
42

-
22
0
3
-54
-8
9
-
-11
-12

-
104,16%
-
108,82%
90,88%
92,31%
103,81%
-
92,14%
77,78%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

7413

7397

-16

99,78%

 


Oferty pracy.


W sierpniu Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 499 ofert pracy oraz 19 ofert z poza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator magazynu, pracownik budowlany, fryzjer. W lipcu 2009r. pośrednicy złożyli 71 wizyt u pracodawców oraz odbyły się 3 giełdy pracy, w których uczestniczyły 162 osoby.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowały  976  osoby  (674 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 12 osób  (11 kobiet),
 • roboty publiczne - 308 osoby (191 kobiet),
 • staż  -  563 osoby (428 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - brak osób,
 • prace społecznie użyteczne - 93 osób  (44 kobiet).

W w/w ramach w sierpniu 2009r. zostało zaktywizowanych 109 osób bezrobotnych (66 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 3 osoby (1 kobieta)
 • roboty publiczne - 34 osoby (20 kobiet),
 • staż  -  68 osób  (45 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - brak osób,
 • prace społecznie użyteczne - 4 osoby (brak kobiet).

 


Dodatki aktywizacyjne.


W sierpniu 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyło 109 osób (46 kobiet), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymały 193 osoby (98 kobiet).

 


Szkolenia.


W sierpniu 2009r. 173 osoby bezrobotne (w tym 32 kobiety) rozpoczęły szkolenia indywidualne i grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


W sierpniu 2009r. 33 osoby bezrobotne otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 34 osoby zostały zatrudnione u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


W miesiącu sprawozdawczym 9 osób (w tym 7 kobiet) rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 17.09.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1213