Wrzesień

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Wrzesień 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 149 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 7546  osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Powiat/Gmina Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Sierpień 2009

Wrzesień 2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

7397

4056

7546

4051

149

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2435

1295

2507

1318

72

3.

M. Świebodzice

1182

606

1183

605

1

4.

G. Dobromierz

300

159

295

157

-5

5.

G. Jaworzyna Śl.

485

270

502

266

17

6.

G. Marcinowice

205

119

212

113

7

7.

G. Strzegom

1572

958

1637

976

65

8.

G. Świdnica

600

345

611

333

11

9.

G. Żarów

618

304

599

283

-19

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec sierpnia 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 12,9%
 • dla województwa dolnośląskiego - 11,7%
 • dla Polski - 10,8%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec września 2009r. w ewidencji urzędu figurowało 4051 kobiet, które stanowiły 53,7% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 1,1% niższy niż w miesiącu sierpniu (4056 kobiet).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 7546 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 2035 osób, tj. o 102  osoby mniej niż w sierpniu. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 4,7% w porównaniu do sierpnia i stosunek ten ukształtował się na poziomie 27,0% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec września 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1541 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 866 kobiet) co stanowi  20,4% ogółu bezrobotnych,
 • 1897 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 774 kobiety) co stanowi 25,1% ogółu bezrobotnych,
 • 2140 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1301 kobiet) co stanowi 28,4% ogółu bezrobotnych,
 • 459 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 224 kobiety) co stanowi 6,1% ogółu bezrobotnych,
 • 1859 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1103 kobiety) co stanowi 24,6% ogółu bezrobotnych,
 • 796 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 698 kobiet) co stanowi 10,5% ogółu bezrobotnych.

 


Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili we wrześniu 2009r. 30,5% ogółu zarejestrowanych (2301) – ten udział procentowy jest o 0,1% niższy od odnotowanego w miesiącu sierpniu.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figurują 182 osoby (77 kobiet) poszukujące pracy tzn. takie, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób są 103 osoby niepełnosprawne (42 kobiety) pobierające świadczenia rentowe i nie pozostające w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

VIII 2009

IX 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1585

1903

318

120,1%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

794
1306
51
279
477
289
380
481

902
1527
76
376
606
323
462
543

108
221
25
97
129
34
82
62

113,6%
116,9%
149,0%
134,8%
127,0%
111,8%
121,6%
112,9%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1601

1754

153

109,6%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
551
0
37
538
96
245
-
129
42

-
758
0
21
496
81
219
-
145
55

-
207
0
-16
-42
-15
-26
-
16
13

-
137,6%
-
56,8%
92,2%
84,4%
89,4%
-
112,4%
131,0%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

7397

7546

149

102,0%

 


Oferty pracy.


We wrześniu Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 554 oferty pracy oraz 31 ofert z poza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator magazynu, pracownik budowlany, fryzjer. We wrześniu 2009r. pośrednicy złożyli 75 wizyt u pracodawców oraz odbyło się 6 giełd pracy, w których uczestniczyło 217 osób.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowało  946  osób  (663 kobiety), w tym:

 • prace interwencyjne - 10 osób  (8 kobiet),
 • roboty publiczne - 224 osoby (121 kobiet),
 • staż  -  629 osób (490 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 83 osoby  (44 kobiety).

W w/w ramach we wrześniu 2009r. zostało zaktywizowanych 116 osób bezrobotnych (94 kobiety), w tym:

 • prace interwencyjne - 4 osoby (3 kobiety)
 • roboty publiczne - 17 osób (11 kobiet),
 • staż  -  91 osób  (78 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 4 osoby (2 kobiety).

 


Dodatki aktywizacyjne.


We wrześniu 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyło 85 osób (42 kobiety), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymało 147 osób (59 kobiet).

 


Szkolenia.


We wrześniu 2009r. 124 osoby bezrobotne (w tym 68 kobiet) rozpoczęło szkolenia indywidualne i grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


We wrześniu 2009r. 55 osób bezrobotnych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 65 osób zostało zatrudnionych u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


W miesiącu sprawozdawczym 5 osób (w tym 4 kobiety) rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 08.10.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1295