Październik

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Październik 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 114 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 7660 osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Powiat/Gmina Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Wrzesień 2009

Październik 2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

7546

4051

7660

4076

114

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2507

1318

2530

1325

23

3.

M. Świebodzice

1183

605

1195

588

12

4.

G. Dobromierz

295

157

319

177

24

5.

G. Jaworzyna Śl.

502

266

521

290

19

6.

G. Marcinowice

212

113

201

102

-11

7.

G. Strzegom

1637

976

1680

993

43

8.

G. Świdnica

611

333

621

323

10

9.

G. Żarów

599

283

593

278

-6

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec września 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 12,9%
 • dla województwa dolnośląskiego - 11,6%
 • dla Polski - 10,9%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec października 2009r. w ewidencji urzędu figurowało 4076 kobiet, które stanowiły 53,2% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 0,5% niższy niż w miesiącu wrześniu (4051 kobiet).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 7660 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 2044 osób, tj. o 9 osób więcej niż we wrześniu. Nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 0,4% w porównaniu do września i stosunek ten ukształtował się na poziomie 26,7% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec października 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1488 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 822 kobiety) co stanowi  19,4% ogółu bezrobotnych,
 • 2009 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 818 kobiet) co stanowi 26,2% ogółu bezrobotnych,
 • 2155 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1305 kobiet) co stanowi 28,1% ogółu bezrobotnych,
 • 474 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 225 kobiet) co stanowi 6,2% ogółu bezrobotnych,
 • 1867 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1087 kobiet) co stanowi 24,4% ogółu bezrobotnych,
 • 824 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 722 kobiety) co stanowi 10,8% ogółu bezrobotnych.

 


Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w październiku 2009r. 30,5% ogółu zarejestrowanych (2336) – ten udział procentowy jest analogiczny do odnotowanego w miesiącu wrześniu.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figuruje 170 osób (76 kobiet) poszukujących pracy tzn. takich, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób są 102 osoby niepełnosprawne (40 kobiet) pobierające świadczenia rentowe i nie pozostające w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

IX 2009

X 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1903

1942

39

102,0%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

-
902
1527
76
376
606
323
462
543

-
935
1606
92
336
520
391
487
565

-
33
79
16
-40
-86
68
25
22

-
103,7%
105,2%
121,1%
89,4%
85,8%
121,1%
105,4%
104,1%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1754

1828

74

104,2%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
758
0
21
496
81
219
-
145
55

-
644
0
23
488
65
346
-
218
67

-
-114
0
2
-8
-16
127
-
73
12

-
85,0%
-
109,5%
98,4%
80,2%
158,0%
-
150,3%
121,8%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

7546

7660

114

101,5%

 


Oferty pracy.


W październiku Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 579 oferty pracy oraz 55 ofert z poza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: monter, pakowaczka, pracownik linii montażowej, pracownik fizyczny, pracownik produkcji. W październiku 2009r. pośrednicy złożyli 57 wizyt u pracodawców oraz odbyło się 9 giełd pracy, w których uczestniczyło 447 osób.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowały  904  osoby  (672 kobiety), w tym:

 • prace interwencyjne - 18 osób  (16 kobiet),
 • roboty publiczne - 145 osób (86 kobiet),
 • staż  -  641 osób (510 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 100 osób  (60 kobiet).

W w/w ramach w październiku 2009r. zostało zaktywizowanych 161 osób bezrobotnych (127 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 11 osób (11 kobiet)
 • roboty publiczne - 12 osób (9 kobiet),
 • staż  -  117 osób  (91 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 21 osób (16 kobiet).

 


Dodatki aktywizacyjne.


W październiku 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyło 120 osób (52 kobiety), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymało 130 osób (46 kobiet).

 


Szkolenia.


W październiku 2009r. 208 osób bezrobotnych (w tym 138 kobiet) rozpoczęło szkolenia indywidualne i grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


W październiku 2009r. 59 osób bezrobotnych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 32 osoby zostały zatrudnione u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


W miesiącu sprawozdawczym nie odnotowano osób, które rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 23.11.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1228