Listopad

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Listopad 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 142 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 7802 osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p.

Powiat/Gmina

Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Październik 2009

Listopad 2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

7660

4076

7802

4071

142

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2530

1325

2517

1317

-13

3.

M. Świebodzice

1195

588

1201

580

6

4.

G. Dobromierz

319

177

339

178

20

5.

G. Jaworzyna Śl.

521

290

534

289

13

6.

G. Marcinowice

201

102

208

101

7

7.

G. Strzegom

1680

993

1734

997

54

8.

G. Świdnica

621

323

648

319

27

9.

G. Żarów

593

278

621

290

28

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec października 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 13,0%
 • dla województwa dolnośląskiego - 11,8%
 • dla Polski - 11,1%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec listopada 2009r. w ewidencji urzędu figurowało 4071 kobiet, które stanowiły 52,2% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 1,0% niższy niż w miesiącu październiku (4076 kobiet).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 7802 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 2082 osób, tj. o 38 osób więcej niż w październiku. Nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 1,9% w porównaniu do października i stosunek ten ukształtował się na poziomie 26,7% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec listopada 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1444 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 777 kobiet) co stanowi  18,5% ogółu bezrobotnych,
 • 2115 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 852 kobiety) co stanowi 27,1% ogółu bezrobotnych,
 • 2250 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1344 kobiety) co stanowi 28,8% ogółu bezrobotnych,
 • 491 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 240 kobiet) co stanowi 6,3% ogółu bezrobotnych,
 • 1944 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1106 kobiet) co stanowi 24,9% ogółu bezrobotnych,
 • 852 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 743 kobiety) co stanowi 10,9% ogółu bezrobotnych.

 


Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w listopadzie 2009r. 31,1% ogółu zarejestrowanych (2429) – ten udział procentowy jest o 0,6% wyższy do odnotowanego w miesiącu październiku.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figuruje 180 osób (77 kobiet) poszukujących pracy tzn. takich, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób jest 106 osób niepełnosprawnych (39 kobiet) pobierających świadczenia rentowe i nie pozostających w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

X 2009

XI 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1942

1668

-274

85,9%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

-
935
1606
92
336
520
391
487
565

-
742
1443
48
225
394
367
447
530

-
-193
-163
-44
-111
-126
-24
-40
-35

-
79,4%
89,9%
52,2%
67,0%
75,8%
93,9%
91,8%
93,8%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1828

1526

-302

83,5%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
644
0
23
488
65
346
-
218
67

-
544
0
21
517
55
192
-
166
52

-
-100
0
-2
29
-10
-154
-
-52
-15

-
84,5%
-
91,3%
105,9%
84,6%
55,5%
-
76,1%
77,6%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

7660

7802

142

101,9%

 


Oferty pracy.


W listopadzie Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 399 oferty pracy oraz 23 oferty spoza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: wykrawacz, pracownik w przemyśle przetwórczym, pracownik gospodarczy, kasjer-sprzedawca, operator linii produkcyjnej. W listopadzie 2009r. pośrednicy złożyli 64 wizyty u pracodawców oraz odbyły się 4 giełdy pracy, w których uczestniczyły 222 osoby.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowało  921  osób  (677 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 31 osób  (27 kobiet),
 • roboty publiczne - 147 osób (87 kobiet),
 • staż  -  672 osoby (515 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 71 osób  (48 kobiet).

W w/w ramach w listopadzie 2009r. zostało zaktywizowanych 131 osób bezrobotnych (98 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 18 osób (15 kobiet),
 • roboty publiczne - 3 osoby (1 kobieta),
 • staż  -  107 osób  (80 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 3 osoby (2 kobiety).

 


Dodatki aktywizacyjne.


W listopadzie 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyło 120 osób (60 kobiety), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymało 139 osób (60 kobiet).

 


Szkolenia.


W listopadzie 2009r. 82 osoby bezrobotne (w tym 70 kobiet) rozpoczęło szkolenia indywidualne i grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


W listopadzie 2009r. 57 osób bezrobotnych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 25 osób zostało zatrudnionych u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


W miesiącu sprawozdawczym nie odnotowano osób, które rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 15.12.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1196