Grudzień

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Grudzień 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 559 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 8361 osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p.

Powiat/Gmina

Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Listopad 2009

Grudzień  2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

7802

4071

8361

4313

559

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2517

1317

2622

1366

105

3.

M. Świebodzice

1201

580

1326

658

125

4.

G. Dobromierz

339

178

407

213

68

5.

G. Jaworzyna Śl.

534

289

567

291

33

6.

G. Marcinowice

208

101

232

112

24

7.

G. Strzegom

1734

997

1876

1038

142

8.

G. Świdnica

648

319

700

346

52

9.

G. Żarów

621

290

631

289

10

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec listopada 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 13,2%
 • dla województwa dolnośląskiego - 12,1%
 • dla Polski - 11,4%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec grudnia 2009r. w ewidencji urzędu figurowało 4313 kobiet, które stanowiły 51,6% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 0,6% niższy niż w miesiącu listopadzie (4071 kobiet).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 8361 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 2067 osób, tj. o 15 osób mniej niż w listopadzie. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 2% w porównaniu do listopada i stosunek ten ukształtował się na poziomie 24,7% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec grudnia 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1541 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 857 kobiet) co stanowi  18,4% ogółu bezrobotnych,
 • 2280 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 906 kobiet) co stanowi 27,3% ogółu bezrobotnych,
 • 2539 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1530 kobiet) co stanowi 30,4% ogółu bezrobotnych,
 • 527 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 251 kobiet) co stanowi 6,3% ogółu bezrobotnych,
 • 2119 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1177 kobiet) co stanowi 25,3% ogółu bezrobotnych,
 • 900 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 781 kobiet) co stanowi 10,8% ogółu bezrobotnych.

 


Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w grudniu 2009r. 32% ogółu zarejestrowanych (2677) – ten udział procentowy jest o 0,9% wyższy do odnotowanego w miesiącu listopadzie.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figuruje 188 osób (77 kobiet) poszukujących pracy tzn. takich, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób jest 101 osób niepełnosprawnych (38 kobiet) pobierających świadczenia rentowe i nie pozostających w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

XI 2009

XII 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1688

1862

194

111,6%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

-
742
1443
48
225
394
367
447
530

-
931
1507
46
355
568
364
567
650

-
189
64
-2
130
174
-3
120
120

-
125,5%
104,4%
95,8%
157,8%
144,2%
99,2%
126,8%
122,6%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1526

1303

-223

85,5%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
544
0
21
517
55
192
-
166
52

-
586
1
22
404
45
81
-
136
51

-
42
1
1
-155
-10
-111
-
-30
-20

-
107,7%
-
104,8%
72,3%
81,8%
42,2%
-
81,9%
61,5%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

7802

8361

559

107,2%

 


Oferty pracy.


W grudniu Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 203 oferty pracy oraz 11 ofert spoza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: wykrawacz, pracownik w przemyśle przetwórczym, pracownik gospodarczy, kasjer-sprzedawca, operator linii produkcyjnej. W grudniu 2009r. pośrednicy złożyli 25 wizyt u pracodawców oraz odbyły się 4 giełdy pracy, w których uczestniczyło 28 osób.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowało  536  osób  (411 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 36 osób  (33 kobiety),
 • roboty publiczne - 49 osób (32 kobiety),
 • staż  -  434 osoby (332 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 17 osób  (14 kobiet).

W w/w ramach w grudniu 2009r. zostało zaktywizowane 103 osoby bezrobotne (78 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 9 osób (7 kobiet),
 • roboty publiczne - 13 osób (12 kobiet),
 • staż  -  77 osób  (57 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 4 osoby (2 kobiety).

 


Dodatki aktywizacyjne.


W grudniu 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyły 93 osoby (39 kobiet), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymało 112 osób (46 kobiet).

 


Szkolenia.


Od stycznia do grudnia w szkoleniach brało udział 869 osób (396 kobiet), natomiast nie rozpoczęły się żadne szkolenia indywidualne lub grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


W grudniu 2009r. 42 osoby bezrobotne otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 39 osób zostało zatrudnionych u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


Od początku roku w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wzięło udział 439 osób (309 kobiet).

Metryka strony
Data publikacji : 19.01.2010
Data modyfikacji : 19.01.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1466