Kwiecień

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Kwiecień 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 326 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 8391 osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Powiat/Gmina Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Marzec 2009

Kwiecień 2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

8717

4414

8391

4324

-326

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2739

1320

2642

1309

-97

3.

M. Świebodzice

1411

705

1375

695

-36

4.

G. Dobromierz

403

203

374

187

-29

5.

G. Jaworzyna Śl.

552

282

547

284

-5

6.

G. Marcinowice

259

132

253

133

-6

7.

G. Strzegom

1983

1119

1884

1064

-99

8.

G. Świdnica

660

325

611

328

-49

9.

G. Żarów

710

328

705

324

-5

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec marca 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 14,8%
 • dla województwa dolnośląskiego - 12,3%
 • dla Polski - 11,2%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec kwietnia 2009r. w ewidencji urzędu figurowały 4324 kobiety, które stanowiły 51,5% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 0,9% wyższy niż w miesiącu marcu (4414 kobiet).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 8391 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadały 2703 osoby, tj. o 65 osób mniej niż w marcu. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 2,3% w porównaniu do marca i stosunek ten ukształtował się na poziomie 32,2% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec kwietnia 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1527 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 774 kobiety) co stanowi  18,2% ogółu bezrobotnych,
 • 2029 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 842 kobiety) co stanowi 24,2% ogółu bezrobotnych,
 • 2474 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1525 kobiet) co stanowi 29,5% ogółu bezrobotnych,
 • 492 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 254 kobiety) co stanowi 5,9% ogółu bezrobotnych,
 • 2173 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1208 kobiet) co stanowi 25,9% ogółu bezrobotnych,
 • 887 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 756 kobiet) co stanowi 10,6% ogółu bezrobotnych.

 


Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w kwietniu 2009r. 30,8% ogółu zarejestrowanych (2582) – ten udział procentowy jest o 0,8% niższy od odnotowanego w miesiącu marcu.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figuruje 228 osób (90 kobiet) poszukujących pracy tzn. takich, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób jest 110 osób niepełnosprawnych (47 kobiet) pobierających świadczenia rentowe i nie pozostających w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

III 2009

IV 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1559

1213

-346

77,8%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

-
776
1308
44
251
457
271
333
471

-
574
1045
29
168
310
242
305
331

-
-202
-263
-15
-83
-147
-29
-28
-140

-
74,0%
79,9%
65,9%
66,9%
67,8%
89,3%
91,6%
70,3%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1445

1539

94

106,5%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
559
0
100
524
50
198
-
5
109

-
675
0
101
555
70
141
-
2
96

-
116
0
1
31
20
-57
-
-3
-13

-
120,8%
-
101,0%
105,9%
140,0%
71,2%
-
40,0%
88,1%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

8717

8391

-326

96,3%

 


Oferty pracy.


W kwietniu Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 397 oferty pracy oraz 59 ofert z poza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: monter sprzętu elektronicznego, pracownik ochrony, brukarz, piekarz, doradca klienta. W kwietniu 2009r, pośrednicy złożyli 40 wizyt u pracodawców oraz odbyło się 5 giełd pracy, w których uczestniczyły 195 osób.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowały  763  osoby  (588 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 28 osób  (25 kobiet),
 • roboty publiczne - 210 osób  (138 kobiet),
 • staż  -  391 osób (346 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - 33 osoby (25 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 101 osób  (54 kobiety).

W w/w ramach w kwietniu 2009r. zostało zaktywizowanych 228 osób bezrobotnych (149 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 2 osoby (2 kobiety),
 • roboty publiczne - 99 osób (48 kobiet),
 • staż  -  107 osób  (89 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - brak osób,
 • prace społecznie użyteczne - 20 osób (10 kobiet).

 


Dodatki aktywizacyjne.


W kwietniu 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyło 101 osób (51 kobiet), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymało 217 osób (117 kobiet).

 


Szkolenia.


W kwietniu 2009r. 14 mężczyzn rozpoczęło szkolenia indywidualne i grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


W kwietniu 2009r. 29 osób bezrobotnych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 9 osób zostało zatrudnionych u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


W miesiącu sprawozdawczym 101 osób (w tym 82 kobiety) rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 11.05.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1826