Maj

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Maj 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 406 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 7985 osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Powiat/Gmina Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Kwiecień 2009

Maj 2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

8391

4324

7985

4203

-406

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2642

1309

2514

1291

-128

3.

M. Świebodzice

1375

695

1344

674

-31

4.

G. Dobromierz

374

187

351

180

-23

5.

G. Jaworzyna Śl.

547

284

540

288

-7

6.

G. Marcinowice

253

133

240

129

-13

7.

G. Strzegom

1884

1064

1773

1022

-111

8.

G. Świdnica

611

328

570

324

-41

9.

G. Żarów

705

324

653

295

-52

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec kwietnia 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 14,3%
 • dla województwa dolnośląskiego - 12,1%
 • dla Polski - 11,0%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec maja 2009r. w ewidencji urzędu figurowały 4203 kobiety, które stanowiły 52,6% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 1,1% wyższy niż w miesiącu kwietniu (4324 kobiet).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 7985 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało 2651 osób, tj. o 52 osoby mniej niż w kwietniu. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 1,9% w porównaniu do kwietnia i stosunek ten ukształtował się na poziomie 33,2% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec maja 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1470 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 751 kobiet) co stanowi  18,4% ogółu bezrobotnych,
 • 1986 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 819 kobiet) co stanowi 24,9% ogółu bezrobotnych,
 • 2405 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1483 kobiety) co stanowi 30,1% ogółu bezrobotnych,
 • 483 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 246 kobiet) co stanowi 6,0% ogółu bezrobotnych,
 • 2053 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1181 kobiet) co stanowi 25,7% ogółu bezrobotnych,
 • 843 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 732 kobiety) co stanowi 10,6% ogółu bezrobotnych.

 


Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w maju 2009r. 30,5% ogółu zarejestrowanych (2434) – ten udział procentowy jest o 0,3% niższy od odnotowanego w miesiącu kwietniu.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figuruje 216 osób (87 kobiet) poszukujących pracy tzn. takich, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób jest 115 osób niepełnosprawnych (45 kobiet) pobierających świadczenia rentowe i nie pozostających w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

IV 2009

V 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1213

1158

-55

95,5%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

574
1045
29
168
310
242
305
331

540
979
102
179
331
264
290
327

-34
-66
73
11
21
22
-15
-4

94,1%
93,7%
351,7%
106,5%
106,8%
109,1%
95,1%
98,8%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1539

1564

25

101,6%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
675
0
101
555
70
141
-
78
20
2703

-
659
1
13
580
48
107
-
80
90
2651

-
-16
1
-88
25
-22
-34
-
2
70
-52

-
97,6%
-
12,9%
104,5%
68,6%
75,9%
-
250,0%
450,0%
98,1%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

8391

7985

-406

95,2%

 


Oferty pracy.


W maju Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 482 oferty pracy oraz 27 ofert z poza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: rzeźnik-wędliniarz, pracownik produkcji, pracownik porządkowy, operator linii montażowej, piekarz. W maju 2009r, pośrednicy złożyli 57 wizyt u pracodawców oraz odbyły się 4 giełdy pracy, w których uczestniczyły 187 osób.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowały  1022  osoby  (626 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 22 osoby  (19 kobiet),
 • roboty publiczne - 202 osoby  (129 kobiet),
 • staż  -  470 osób (401 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - 22 osoby (16 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 106 osób  (61 kobiet).

W w/w ramach w maju 2009r. zostały zaktywizowane 102 osoby bezrobotne (74 kobiety), w tym:

 • prace interwencyjne - 2 osoby (2 kobiety),
 • roboty publiczne - 11 osób (7 kobiet),
 • staż  -  79 osób  (58 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - brak osób,
 • prace społecznie użyteczne - 10 osób (7 kobiet).

 


Dodatki aktywizacyjne.


W maju 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyły 164 osoby (99 kobiet), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymało 280 osób (157 kobiet).

 


Szkolenia.


W maju 2009r. 18 mężczyzn rozpoczęło szkolenia indywidualne i grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


W maju 2009r. 45 osób bezrobotnych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 12 osób zostało zatrudnionych u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


W miesiącu sprawozdawczym 98 osób (w tym 50 kobiet) rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 08.06.2009
Data modyfikacji : 09.06.2009 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1290