Czerwiec

INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Czerwiec 2009


Ilość bezrobotnych.


Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 403 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 7582 osób. Szczegółowe dane dla powiatu świdnickiego a także wszystkich gmin, które on obejmuje, zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p. Powiat/Gmina Zarejestrowani  bezrobotni

Wzrost, spadek (-)
ogółem

Maj 2009

Czerwiec 2009

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1.

powiat świdnicki

7985

4203

7582

4030

-403

gminy powiatu świdnickiego:

2.

M. Świdnica

2514

1291

2388

1233

-126

3.

M. Świebodzice

1344

674

1285

650

-59

4.

G. Dobromierz

351

180

316

165

-35

5.

G. Jaworzyna Śl.

540

288

522

277

-18

6.

G. Marcinowice

240

129

210

127

-30

7.

G. Strzegom

1773

1022

1631

955

-142

8.

G. Świdnica

570

324

577

327

7

9.

G. Żarów

653

295

653

296

0

 


Stopa bezrobocia.


Na koniec maja 2009r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

 • dla powiatu świdnickiego - 13,8%
 • dla województwa dolnośląskiego - 11,9%
 • dla Polski - 10,8%

 


Zarejestrowane kobiety.


Na koniec czerwca 2009r. w ewidencji urzędu figurowało 4030 kobiet, które stanowiły 53,2% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 0,6% wyższy niż w miesiącu maju (4203 kobiety).

 


Bezrobotni z prawem do zasiłku.


Z ogólnej liczby 7582 bezrobotnych prawo do zasiłku posiadały 2524 osoby, tj. o 127 osób mniej niż w maju. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 4,7% w porównaniu do maja i stosunek ten ukształtował się na poziomie 33,3% ogółu bezrobotnych.

 


Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.


Według stanu na koniec czerwca 2009r., zarejestrowanych było:

 • 1449 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 770 kobiet) co stanowi  19,1% ogółu bezrobotnych,
 • 1865 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 776 kobiet) co stanowi 24,6% ogółu bezrobotnych,
 • 2205 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej 12 miesięcy  (w tym 1361 kobiet) co stanowi 29,1% ogółu bezrobotnych,
 • 443 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 221 kobiet) co stanowi 5,8% ogółu bezrobotnych,
 • 1913 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1136 kobiet) co stanowi 25,2% ogółu bezrobotnych,
 • 798 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w tym 708 kobiet) co stanowi 10,5% ogółu bezrobotnych.

 


Bezrobocie na wsi.


Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w czerwcu 2009r. 30,6% ogółu zarejestrowanych (2320) – ten udział procentowy jest o 0,1% wyższy od odnotowanego w miesiącu maju.

 


Poszukujący pracy.


Aktualnie w naszej ewidencji figurują 222 osoby (90 kobiet) poszukujących pracy tzn. takich, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne (np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób jest 116 osób niepełnosprawnych (48 kobiet) pobierających świadczenia rentowe i nie pozostających w zatrudnieniu.

 


Napływ i odpływ bezrobotnych.


Wyszczególnienie 

Okres sprawozdawczy

Wzrost,
spadek
(-)

Dyna-
mika
w (%)

V 2009

VI 2009

Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ

1158

1339

181

115,6%

w tym:
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas nie pracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi

540
979
102
179
331
264
290
327

651
1052
49
287
402
237
279
388

111
73
-53
108
71
-27
-11
61

120,6%
107,5%
48,0%
160,3%
121,5%
89,8%
96,2%
118,7%

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ

1564

1742

178

111,4%

w tym z powodu:
- podjęcia pracy ( ogółem)
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol.stażu. przyg.zawodowego
lub prac użytecznie społecznych
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych
- inne przyczyny

-
659
1
13
580
48
107
-
80
90
2651

-
637
0
98
602
95
182
-
161
65

-
-22
-1
85
22
47
75
-
81
-25

-
96,7%
0,0%
753,8%
103,8%
197,9%
170,1%
-
201,3%
72,2%

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem.

7985

7582

-403

95,0%

 


Oferty pracy.


W czerwcu Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 478 ofert pracy oraz 40 ofert z poza terenu powiatu. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: pracownik produkcji, kontroler jakości, sprzedawca, dozorca, monter ogrodzeń. W czerwcu 2009r. pośrednicy złożyli 67 wizyt u pracodawców oraz odbyło się 7 giełd pracy, w których uczestniczyło 428 osób.

 


Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.


W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudnienie kontynuowały  904  osoby  (687 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - 19 osób  (17 kobiet),
 • roboty publiczne - 271 osób  (170 kobiet),
 • staż  -  503 osoby (438 kobiet),
 • przygotowanie zawodowe - 17 osób (13 kobiet),
 • prace społecznie użyteczne - 94 osoby  (49 kobiet).

W w/w ramach w czerwcu 2009r. zostały zaktywizowane 182 osoby bezrobotne (121 kobiet), w tym:

 • prace interwencyjne - brak osób,
 • roboty publiczne - 98 osób (63 kobiety),
 • staż  -  75 osób  (53 kobiety),
 • przygotowanie zawodowe - brak osób,
 • prace społecznie użyteczne - 9 osób (5 kobiet).

 


Dodatki aktywizacyjne.


W czerwcu 2009r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego nabyły 124 osoby (57 kobiet), natomiast w końcu miesiąca dodatek otrzymały 273 osoby (137 kobiet).

 


Szkolenia.


W czerwcu 2009r. 98 osób bezrobotnych (w tym 47 kobiet) rozpoczęło szkolenia indywidualne i grupowe.

 


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.


W czerwcu 2009r. 38 osób bezrobotnych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 12 osób zostało zatrudnionych u pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 


Działania współfinansowane z EFS.


W miesiącu sprawozdawczym 35 osób (w tym 25 kobiet) rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 14.07.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1276